Trafikksikkerhetsplanen ble vedtatt av kommunestyret i sak 34/15 den 9.9.2015. Se saken her

Les planen her: Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune vedtatt 2015 Les trafikksikkerhetsplanen på nett her!

Trafikksikkerhetsplanen inneholder:

  • en situasjonsbeskrivelse av trafikkbildet i Løten
  • prioriteringslister for nødvendige tiltak både på kort og lang sikt.

Trafikksikkerthetsplanen som helhet blir vurdert og revidert med noe mellomrom. 

Tiltaksdelen, derimot, blir revidert oftere i form av politiske behandlinger av to typer saker:
- Årlig gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak langs det kommunale vegnettet.
- Kommunale prioriteringslister som grunnlag for innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger i Hedmark, normalt hvert 4. år.

Hva skal til for at tiltakene skal gjennomføres?

Når det gjelder kommunale veger gjennomføres de etter kommunens egne prioriteringer, som vedtas av kommunestyret. Det er også kommunestyret som bevilger penger til det som skal gjøres. Dette skjer som oftest i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen som avsluttes i desember hvert år. 
Budsjettet ligger alltid til høring (som betyr at du kan komme med dine innspill) før det vedtas. 

Tiltak som gjelder for fylkesvegene i kommunen prioriteres etter innspill fra kommunen, og her lager også kommunen sin prioriteringsliste gjennom en demokratisk prosess i politiske organer, Formannskapet og Kommunestyret. Når fylkeskommunen skal prioritere skjer dette etter prioriteringer for ale kommunene i fylket. 

Riksveger og andre store prosjekt bevilges i Stortinget. Av slike prosjekt i Løten kan nevnes Riksveg 3/ 25 -utbyggingen, som Løten kommune har behandlet i forbindelse med reguleringsplaner for de forskjellige områdene denne berører. Det er ikke satt dato for når utbyggingen begynner, men mange forberedelser har skjedd og vil fortsette framover.