Kommunale veger

Kommunen har en målsetting om å rydde vegene hurtig etter snøfall:

  • Vi jobber for at det ikke skal ligge mer enn maksimalt 12 centimeter snø på vegene.
  • På veger skal brøyting iverksettes ved fem centimeter, og på gangveger og fortau ved tre centimeter.
  • Ved snøfall er det de største hovedvegene og gangvegene som prioriteres først, og senere boligfelt.

Mye av parkeringen i sentrum er privat eiendom, og prioriteres ikke først.

Alle kommunale veger blir brøytet av private som har kontrakt med kommune. I Løten er det fire forskjellige kontrakter/entreprenører. 

Om det skulle oppstå skade er disse i utgangspunktet ansvarlig for skade på tredjepart.

Kommunen strør en del av vegene selv, men har også avtaler med private etter behov.

Vær obs på:

- At du ikke kan legge snø på offentlig vei eller fortau.
- Snø fra brøyting som havner i din private avkjørsel, må du selv fjerne.

Sommer

Alle veg-/gangvegkanter klippes fra slutten av juni (rundt St.Hans). Det startes opp med områder som er viktige i trafikksikkerhetstiltak, og disse vil også bli prioritert utover i sesongen.


Meld om feil på gater og gatelys

Fiksgatami er en landsdekkende tjeneste for å melde inn feil og problemer på veger. Ved feil kan innbyggere i Løten kommune rapportere problemer inn her.

Hvem som helst kan melde problemer uten å tenke på hvilken offentlig etat som skal ha beskjed. For Løten kommunes del, sendes meldinger til postmottaket, som formidler det videre til rett mottaker.

Registrer problemet i Fiksgatami:


Gatelys

Oppdager du feil på gatelys i Løten, kan du også melde fra i Fiksgatami, så blir det tatt videre. 
Praksis i Løten kommune er at vi samler opp flere henvendelser før entreprenøren blir tilkalt for å bytte pærer. 


Fylkesveger og riksveger

Riksveger som går gjennom Løten er det Statens vegvesen som vedlikeholder, mens Fylkesveger er det Innlandet fylkeskommune som drifter. 

Traktor jobber med rydding på veger