Betalingssatser/ priser for kommunale tjenester i Løten kommune vedtas hvert år av kommunestyret i gebyrregulativet. Prisene gjelder fra 1.januar til 31. desember hvert år. 


Gebyrregulativ for 2017

Gebyrregulativet for 2017 finner du her.  
Dette ble vedtatt av Kommunestyret 16.12.2016.

 

Faktureringsadresse:
Løten kommune
Postboks 113
2341 LØTEN

Vi benytter elektronisk faktura  

Besøksadresse:
Tingberg, Kildevegen 1
2340 LØTEN

Konto:
Bankkonto: 1865 07 00240
OCR-innbetalinger (med KID-nr) 1822 33 46649
Bankkonto skatt: 6345 06 04153

Utsendelse:
Fakturaer m/betalingsblanketter sendes vanligvis ut 3 uker før betalingsfrist

Forfallsdato:
Forfallsdato for kommunale årsavgifter: 30. mars, 30. juni og 30. oktober
Forfallsdato for barnehage og SFO (fritak for juli måned): 20. hver måned

Renter ved for sen betaling
Morarenten følger den til enhver tid gjeldende sats, slik den fastsettes av departementet.

Rettsgebyr (R) pr 01.01.2016: Kr. 1 025
Gebyr for utleggsbegjæring = 2,1 R
Begjæring om tvangssalg = 11 R
Ved ikke innfridd betaling for opphold i barnehage og/ eller SFO med 2 måneder, kan alle plasser sies opp fra
kommunens side med umiddelbar virkning.

 • De generelle betalingssatsene økes med gjennomsnittlig 2,6 %
 • De generelle betalingssatsene avrundes oppover til nærmeste 10 kr
 • Oppholdsbetaling i barnehagene følger maksimalsatsene
 • Det er selvkostberegning på vann, avløp, renovasjon, feiing og septik.
 • Alle priser er i norske kroner (NOK)
 • Rådmannen gis fullmakt til å justere prisingen når resultatet vil virke urimelig.
 • Det tas ikke betaling for for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt knyttet til lovverket.
 • Nye satser for forsinkelsesrente samt gebyrer avhengig av rettsgebyret legges inn når det foreligger.
 • Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.
 • Det tas ikke betaling for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt knyttet til
 • Kommunen innkrever de gebyr som hjemles innenfor tvistemålsloven, skatteloven og tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser på dette området.

Se også:
Inngå Avtalegiro og eFaktura-avtale med Løten kommune