Planstrategien er et verktøy for politiske prioriteringer av planoppgaver innenfor kommunestyreperioden.
Den inngår i kommunens styringssystem og må ses i sammenheng med øvrig planlegging og rapportering.Les Kommunal planstrategi 2016-2020 her


Formål

Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Det gjelder både langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet/kommunens tjenesteyting og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden.

Ved behandling av planstrategien skal det tas stilling til om gjeldende kommuneplan skal revideres eller videreføres uten endringer.

  • Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.
  • Planstrategien skal også ta hensyn til ressurssituasjonen i kommunen og ikke legge opp til flere planoppgaver enn det som er realistisk å gjennomføre.

Kommunens plikt til å utarbeide en planstrategi er hjemlet i plan- og bygningsloven.

Kommunal planstrategi for 2016 - 2020 ble vedtatt av Kommunestyret i Løten 19.10.2016, sak 062/16.

Les dokumentet Kommunal planstrategi 2016 - 2020 for Løten kommune her