Planstrategien er et verktøy for politiske prioriteringer av planoppgaver innenfor kommunestyreperioden. Den inngår i kommunens styringssystem og må ses i sammenheng med øvrig planlegging og rapportering.Les Kommunal planstrategi 2016-2020 her

Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Det gjelder både langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet/kommunens tjenesteyting og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden. Ved behandling av planstrategien skal det tas stilling til om gjeldende kommuneplan skal revideres eller videreføres uten endringer.

Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.
Planstrategien skal også ta hensyn til ressurssituasjonen i kommunen og
ikke legge opp til flere planoppgaver enn det som er realistisk å gjennomføre.

Kommunens plikt til å utarbeide en planstrategi er hjemlet i plan- og bygningsloven.

Kommunal planstrategi for 2016 - 2020 ble vedtatt av Kommunestyret i Løten 19.10.2016, sak 062/16.

Les dokumentet Kommunal planstrategi 2016 - 2020 for Løten kommune her