Forekomster av radon er ikke uvanlig her på Hedmarken, og mange ønsker å måle forekomsten i sin bolig. Det er lett å bestille radonmåling selv! Dette gjøres på nett hos Radonlab på Hamar. Kommunene på Hedmarken har felles avtale med disse. 

>> Bestill radonmåling her! 

Bestilling på tlf
Bestillingsskjemaet krever utfylling med epost-adresse. Har du ikke dette, må du ringe inn bestilling på
tlf. 21 96 03 50.

Før bestillingen, må du bestemme hvor mange radonmålere (sporfilmer) du trenger. Det bør måles i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer, måler du minst i ett oppholdsrom i hver etasje. Måletiden er 80 dager og bør foretas i den kalde  årstiden fra 15. oktober til 15. april.

Pris

Se priser for radonmåling på bestillingssidene:
>> Link til bestillingssiden for radonmåling

NB!
Kommunen ringer IKKE rundt og tilbyr radonmåling, og firmaet vi har avtale med gjør det heller ikke.

>> Les artikkel fra Strålevernet som advarer mot slik aggressiv markedsføring av radonmålinger.
>> Samfunnsmedisinsk enhet i Hamar, Løten, Stange og Ringsaker / Miljørettet helsevern 


Radon i utleieboliger, skoler og barnehager - strengere regelverk

Siste strålevernforskrift trådte i kraft 01.01.2011. I forskriften innføres det bindende grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler. Tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3 og maksimumsgrensen på 200 Bq/m3

Leier du ut bolig? Da må du som byggeier måle radon så raskt som mulig. Dersom målingene viser for høye nivåer, har utleier ansvar for å utbedre dette. 

>> Strålevernforskrift og krav til radon i utleieboliger.

Det er byggeier som har ansvar for å måle radon og gjennomføre tiltak i barnehage og skole. Leder av skole eller barnehage plikter å gi informasjon til foresatte dersom det foreligger bevis på høye radonverdier. Miljørettet helsevern krever radonmålinger før godkjenning av virksomhetene etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole med videre.

For deg som vil lese mer: 

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv edelgass uten farge, lukt eller smak. Radon dannes kontinuerlig fra uran. Uran finnes naturlig, men i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Radongass har liten evne til å binde seg til faste stoffer, og kan derfor komme ut i luften vi puster. De høyeste radonkonsentrasjonene i boliger finner vi i områder der det er forekomster av alunskifer, uranrike granitter eller pegmatitter og løsmasser.


Helserisiko

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger forårsaker om lag 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.
Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Det finnes ingen nedre terskelverdi for når radon gjør skade. Risikoen er høyest for aktive røykere eller som tidligere har røykt. Risikoen ved radoneksponering er rundt 20 ganger større for røykere enn for personer som aldri har røykt, men risikoen er også betydelig for ikke-røykere.

Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; jobb, fritid og privat bolig.


Tiltaksgrenser og tiltak

Strålevernet har følgende anbefalinger for radon: Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier: Tiltaksgrense på 100 Bq/m3.

Hvis årsmiddelverdien fra radonmålinger avdekker høyere nivåer enn tiltaksgrensen, anbefales det at effektive radonreduserende tiltak iverksettes for å senke radonnivåene. Det anbefales også at radonmålinger gjentas etter at tiltak er iverksatt, for å påse at effekten av tiltak er tilstrekkelig.
Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3. Hvis radonmålinger avdekker årsmiddelverdier høyere enn maksimumsgrensen, skal radonreduserende tiltak iverksettes med påfølgende radonmålinger, helt inntil radonkonsentrasjonene er så lave som praktisk mulig og under maksimumsgrensen.
 
Hvis høye radonkonsentrasjoner påvises er det viktig å klarlegge hvordan radon kommer inn i boligen. Hvilke tiltak som velges er blant annet avhengig av hustype, ventilasjons- og grunnforhold. Radonreduserende tiltak i eksisterende bygninger bør være årsaksspesifikke, rettet mot identifiserte radonkilder og søke å oppnå så lave radonnivåer som mulig.
Nye bestemmelser om radon i byggteknisk forskrift trådte i kraft 1. juli 2010. Les mer om bestemmelsene her.

Du kan selv kontakte flere firma, samt undersøke hva lokale firma kan tilby av kompetanse og konkurransedyktige priser. Dersom du trenger mer informasjon, ta kontakt med miljørettet helsevern i din kommune.
 
Gjennomføring av tiltak er huseiers eget ansvar!
 
For nybygg stiller byggteknisk forskrift krav til forebyggende radontiltak og grenseverdier.
Vi anbefaler derfor at huseiere i nybygde boliger måler radonnivået så snart som mulig slik at eventuelle tiltak mot forhøyede radonverdier kan gjennomføres innen garantitiden.


Radon i skoler og barnehager og utleieboliger

Ny strålevernforskrift trådte i kraft 01.01.2011. I forskriften innføres det bindende grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger. Tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3 og maksimumsgrensen på 200 Bq/m3. De nye grenseverdiene må overholdes innen 1. januar 2014.

Det er byggeier som har ansvar for å måle radon og gjennomføre tiltak. Leder av skole eller barnehage plikter å gi informasjon til foresatte dersom det foreligger bevis på høye radonverdier. Miljørettet helsevern krever radonmålinger før godkjenning av virksomhetene etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole med videre.


Radon i drikkevann

Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften og dermed bidra til forhøyede radonkonsentrasjoner i inneluften. Høye radonkonsentrasjoner er blant annet påvist i vann fra borebrønner i granitt og gneis. I overflatevann er radonkonsentrasjonene lave. Husholdningsvann kan også gi stråledoser til kroppen ved inntak, men dosene ved å drikke radonholdig vann er små i forhold til dosene ved innånding.


Grenseverdi

Anbefalt tiltaksnivå for radon i vann i en enkelthusholdning er 500 Bq/ l.
Vann fra større vannverk eller offentlig vannforsyning (forsyner minst 50 personer eller 20 husstander) skal ikke ha radonkonsentrasjoner over 100 Bq/ l.


Måling av radon i drikkevann

Husholdningsvann fra borebrønn i fast fjell som benyttes daglig, bør undersøkes med tanke på radon. Radonmålinger i vann kan gjennomføres hele året, og prøvetakings- utstyr til vannanalyse fås ved henvendelse til Statens strålevern, på telefon 67 16 25 00.
 
Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Samfunnsmedisinsk enhet, tlf. 62 56 30 00. 


Regelverk

>> Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

Mer informasjon finner du hos Statens strålevern og Nasjonalt folkehelseinstitutt.