Løten Ungdomsråd skal synliggjøre barn og unges interesser, og har en rådgivende funksjon for Kommunestyret og andre folkevalgte organ i Løten kommune. 

Ungdomsrådet består av 13 representanter. Disse er 7.klassinger fra Lund, Jønsrud, Østvang og Ådalsbruk skole, samt Hedmarken Friskole og Løten ungdomsskole. To av representantene er fra aldersgruppen 15 - 19 år. Medlemmene er valgt for to år. Disse ble valgt i kommunestyret 3. nov. 2021:


Medlemmer i Løten ungdomsråd 2021-2023 

Videregående skole 1 (VG1): Medlemmer i Løten ungdomsråd
Amalie Sagstuen

Hedmarken Friskole:
Miriam Elisabeth Gunneng

10. trinn:
Martine Busterud Strandvik, 
Torben Handegård
Amund Westerhaug

9. trinn:
Thina Mausethagen Granlund
Abd AL-Hammeed Ahmed AL-Azaz
Stefa Mach

8 trinn:
Linnea Røed
David Eriksson
Sofie Hagen Evensen

Jønsrud skole 7. trinn:
Ada Elise Strand

Lund skole 7. trinn: 
Sander Strand Larsen

Ådalsbruk skole 7. trinn: 
Magnus Hafslund

Østvang skole 7. trinn: 
Håkon Hoel

Varamedlemmer:
Hassan Abninur Mahamed
Emilie Brenden Suren
Sondre Jakobsen Engen

Leder: Lederne i ungdomsrådet
Torben Handegård

Nestleder: 
Amund Westerhaug

Arbeidsutvalget, leder og nestleder: 
Amalie Sagstuen og Abd AL-Hammeed.

Representanter i samarbeidsutvalget for Kultur og kommunikasjon:
Sondre Jakobsen og Sofie Hagen Evensen.

Representanter i samarbeidsutvalget for Barn, ungdom og familie:
Emilie Brenden Suren og Stefan Mach.

Representanter i samarbeidsutvalget for Teknisk drift og Teknisk forvaltning:
Linnea Røed og Amalie Sagstuen.


Sekretær for Løten Ungdomsråd

Sekretær for ungdomsrådet er Mona Myrvang Nygaard, tlf. 917 46 722
Epost:
mona.nygaard@loten.kommune.no

 

Ungdommens Fylkesting

Løten Ungdomsråd har også en representant i Ungdommens Fylkesting.

Valgt for perioden 2021-2023: Simen Hagen Korsbakken.


Her ser du vedtektene til Løten Ungdomsråd

(Vedtatt av Kommunestyret 2. juni 2021)


1.Definisjon

 a) Løten Ungdomsråd består av 13 representanter

 b) Ungdomsrådet består av 4 elever fra 7 trinnet, en fra hver av skolene i Løten. 6 representanter fra ungdomsskole- trinnet og 2 representanter fra gruppen mellom 15 og 19 år. 1 representant fra Hedmarken Friskole bosatt i Løten.
 

2 Formål

a) Løten Ungdomsråd er et rådgivende organ for kommunestyre og andre folkevalgte organ i Løten kommune.

b) Løten Ungdomsråd kan utale seg på vegne av barn og unge i Løten kommune.

c) Løten Ungdomsråd skal være fast høringsinstans for saker som gjelder barn og unge i Løten kommune.

d) Løten Ungdomsråd kan på eget initiativ ta opp saker som gjelder barn og unge i Løten kommune

e) Leder har talerett i kommunestyret.

 

3. Valg

1. Det skal velges 13 representanter til Løten Ungdomsråd. (For 2021/vår 2022 vil Løtens Ungdomsråd ha 16 representanter).

Med følgende sammensetting:

a) En representant velges fra 7. trinnet fra hver av skolene, Jønsrud, Lund, Østvang og Ådalsbruk.

b) 3 representanter velges fra 8 trinn (bare første gang ved oppstart 2021)
3 representanter velges fra 9. trinn og 3 representanter velges fra 10. trinn ved Løten Ungdomsskole.
2 representanter velges fra aldergruppen 15 – 19 år. Men ikke fylt 19 år ved valgdato.

c) En representant fra Hedmarken Friskole velges som er bosatt i Løten.

d) Det velges 3 vara representanter til Løtens Ungdomsråd fra aldersgruppen 13-19 år

e) Representanter for Løten Ungdomsråd velges for en toårs periode. Eet valgår følger skoleåret. Valgdato er senest 15.09. Det er ingen begrensning på hvor mange perioder en representant kan sitte i Løten Ungdomsråd.
 

4. Konstituering av Løtens Ungdomsråd

 a) Løten Ungdomsråd velger leder og nestleder.

 b) Løtens Ungdomsråd velger to representanter som sammen med leder og nestleder utgjør arbeidsutvalg. (AU)

 c) Løten Ungdomsråd velger to representanter til hvert av de tre samarbeidsutvalgene, Kultur og kommunikasjon, Helse og familietjenesten, og barneverntjenesten og Teknisk Drift-Teknisk forvaltning og landbruk.      

 

5. Møtene

a) Løten Ungdomsråd skal avholde sine møter hver 6 uke.

b) Løten Ungdomsråd skal avholde sine møter i skoletiden.

c) Saker til Løten Ungdomsråd forberedes av sekretær og ledes av leder. Ved forfall eller inhabilitet av leder, ledes møte av nestleder, ved forfall eller inhabilitet av nestleder velger utvalget en annen representant til å lede den aktuelle saken eller møte.

d) Saker som skal behandles i Løten Ungdomsråd bør drøftes i elevrådene ved skolene først.

e) Representanter fra Løten ungdomsråd skal inviteres til å delta på elevrådsmøtene på sin skole.

f) Minst 50% av representantene må være til stede for at Løten Ungdomsråd kan fatte vedtak.

g) Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

h) Møtene i Løten Ungdomsråd er åpne.

i) Løtens Ungdomsråd finner selv den arbeidsformen som er hensiktsmessig.

j) Løten Ungdomsråd vedtar fordeling av tildelte budsjett midler en gang i året.
 

6. Godgjøring

a) Tapt arbeidsfortjeneste, reise og diettgodtgjøring dekkes etter statens regulativ og retningslinjer for Løtens Ungdomsråds representanter som kan dokumenter tapt arbeidsfortjeneste.
 

7. Vedtektsendring

a) Alle barn og unge under 19 år kan komme med forslag til endring av vedtektene.

b) Forslag til endring av vedtekter skal sendes på høring i Løtens Ungdomsråd.

c) Vedtaks endring vedtas av kommune styre etter behandling i Driftsutvalget.