Kommunestyret regulerer hvert år betalingssatser for kommunale tjenester i Løten kommune. Disse gjelder fra 1.1. til 31.12. hvert år. 

Gebyrregulativet samt annen relatert info finner du her:
Priser og betaling her


Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)


Eiendomsskatt 2021

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2-4, jfr. Løten kommunes vedtekter fastsatt i K-sak 38/20, kreves det eiendomsskatt som følger for skatteåret 2021:

a) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen.
b) Skattesatsen settes til 3,3 promille. Det skrives ut skatt for produksjonsutstyr og installasjoner/telenett i tråd med fastsatt overgangsregel. Skattegrunnlaget reduseres med tre syvendedeler i 2021.
c) Eiendommer som omfattes av eiendomsskatteloven § 7a ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
d) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt.

Se også våre sider om eiendomsskatt her
 

Tekniske formål: Vann, avløp, renovasjon og feiing

 
Årsavgifter vann og avløp (mva kommer i tillegg)


2020


2021

Forbruksgebyr vann pr m3 (variabel del/ etter vannmåler)

22,3423,74

Forbruksgebyr kloakk per kubikkmeter (m3) (variabel del/ etter vannmåler)

28,6330,58

For abonnenter som ikke avleverer avlesningskort for vannmåler 2 år på rad, 
beregnes et gebyr på:

1 0001 000

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyning

2 000

2 000
  • Det beregnes 1 m3 vannforbruk pr m2 beregnet areal for bebyggelse.
  • Det beregnes 0,5 m3 vannforbruk pr m2 beregnet areal for fritidsbebyggelse.
  

4.1.2 Abonnementsgebyr vann

  

4.1.3 Abonnementsgebyr kloakk

  


4.2 Tilknytningsavgifter (mva kommer i tillegg)


2020


2021

Tilknytningsavgift vann - boligeiendom pr boenhet 

12 50012 500

Tilknytningsavgift vann - fritidsboliger - per boenhet

12 50012 500

Tilknytningsavgift vann - næring pr. bruksenhet

12 50012 500

Tilknytningsavgift kloakk - boligeiendom pr. boenhet

12 50012 500

Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - per boenhet

12 50012 500

Tilknytningsavgift kloakk - næring pr. bruksenhet

12 50012 500


4.3 Septikrenovasjon

 

 


4.4 Renovasjon (mva kommer i tillegg):


2020


2021

Renovasjon 80 liter dunk

2 1472 205

Renovasjon 140 liter dunk

3 5263 621

Renovasjon 240 liter dunk

4 4624 582

Renovasjon 370 liter dunk

7 9418 155

Renovasjon 770 liter dunk

12 41212 747

Renovasjon av fritidsbolig

1 1801 200

Behandling av søknad om godkjenning for å forestå renovasjon av
fritidseiendommer i privat fellesordning

10 03910 722

For tilsyn med privat fellesordning for renovasjon av fritidseiendommer

10 03910 722

Ved godkjent hjemmekompostering reduseres avgiften med: (mva kommer i tillegg)

975975

Ekstra sekk (inklusive mva)

7276

Serviceabonnement for 80 liter - 370 liter dunk - pr meter pr år * (inkl. mva)

53 

Serviceabonnement for 770 liter dunk - pr meter pr år* (inkl. mva)

53 

*For tilleggsavtale for henting der avstanden til veg er lengre enn bestemt i forskriften.

  


Avgift for å levere avfall på gjenvinningsstasjon:

  

Levering i klare sekker, synlig avfall pr. sekk (inkl. mva)

50 

Øvrige leveranser, synlig avfall pr. 1/2 m3 (inkl. mva)

250 


Investeringsstøtte til godkjente nedgravde avfallsløsninger for privathusholdninger*

  

Per enhet/ container delvis nedgravde avfallsløsninger

10 68011 406

Per enhet/ container helt nedgravde avfallsløsninger

21 36022 812

*Gjelder fellesløsninger ved over 15 abonnenter. 
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

  


4.5 Fritidsrenovasjon (mva kommer i tillegg)


2020


2021

Kildesortering ved returpunkt

1 1801 200


4.6 Feieavgift - inkludert ett tilsyn hvert år: 


2020


2021

Gebyr boligtilsyn * 

308320

Årlig feiing - pr. pipeløp**

616640

Feiing hvert andre (2.) år - pr. pipeløp **

308320

Feiing hvert fjerde (4.) år - pr. pipeløp **

154160

Feiing hvert 6. år - pr. pipeløp **

103107

Feiing hvert 8. år - per pipeløp ** Faktureres etterskuddsvis

7780

* Fritatt for mva
** Mva kommer i tillegg

  


4.6.1 Feieavgift fritidsboliger og tilsynsgebyr fritidsbolig


2020


2021

Gebyr tilsyn fritidsbolig*

8083

Feieavgift fritidsbolig hvert 8. år **

3233

Tilsyn feiing hvert 8. år. Faktureres etterskuddsvis.
*Fritatt for mva
**Mva kommer i tillegg

  


4.7 Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg


2020


2021

Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg

3 7393 740


4.8 Stengepåsett


2020


2021

Stengepåsett

2 076Utgår
 

 

 

 

 


Se også: