Kommunestyret regulerer hvert år betalingssatser for kommunale tjenester i Løten kommune. Disse gjelder fra 1.1. til 31.12. hvert år. 

Gebyrregulativet samt annen relatert info finner du her:
Priser og betaling her


Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)


Eiendomsskatt 2020

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2-4, jf. Løten kommunes vedtekter fastsatt i K-sak 6/13, kreves det eiendomsskatt som følger for skatteåret 2020:

a) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen.
b) Skattesatsen settes til 4,75 promille. For produksjonsutstyr og installasjoner/telenett på 4,75 promille. Skattegrunnlaget for produksjonsutstyr og installasjoner/telenett reduseres i tråd med fastsatt overgangsregel med to syvendedeler i 2020.
c) Bunnfradraget settes til kroner 0 for bolig- og fritidseiendommer (jf. esktl. § 11).
d) Eiendommer som omfattes av eiendomsskatteloven § 7a ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
e) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt.

Det foretas en kontorjustering på 10% av gjeldende takster i 2020 jf. Eiendomsskatteloven § 8 A-4.

Se også våre sider om eiendomsskatt her
 

Tekniske formål: Vann, avløp, renovasjon og feiing

 
4.1 Årsavgifter vann og avløp (mva kommer i tillegg)


2020

Forbruksgebyr vann pr m3 (variabel del/ etter vannmåler)

22,34

Forbruksgebyr kloakk per kubikkmeter (m3) (variabel del/ etter vannmåler)

28,63

For abonnenter som ikke avleverer avlesningskort for vannmåler 2 år på rad, 
beregnes et gebyr på:

1 000

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyning

2 000

  • Det beregnes 1 m3 vannforbruk pr m2 beregnet areal for bebyggelse.
  • Det beregnes 0,5 m3 vannforbruk pr m2 beregnet areal for fritidsbebyggelse.
  • Tilskudd til installering av vannmåler i eksisterende hytter med stipulert vannforbruk - pr. hytte/ abonnent
 

4.1.2 Abonnementsgebyr vann

 

4.1.3 Abonnementsgebyr kloakk

 


4.2 Tilknytningsavgifter (mva kommer i tillegg)


2020

Tilknytningsavgift vann - boliger mindre enn eller 70 m2 - per boenhet

Utgår

Tilknytningsavgift vann - boliger større enn 70 m- per boenhet

Utgår

Tilknytningsavgift vann - boligeiendom pr boenhet

12500

Tilknytningsavgift vann - fritidsboliger - per boenhet

12500

Tilknytningsavgift vann - næring pr. bruksenhet

12500

Tilknytningsavgift vann - isolerte lager, industriproduksjonslager
og landbruksbygg - per m2

Utgår

Tilknytningsavgift vann - annen bebyggelse - per m2

Utgår

Tilknytningsavgift kloakk - boliger mindre enn eller lik 70 m- per boenhet

Utgår

Tilknytningsavgift kloakk - boliger større enn 70 m- per boenhet

Utgår

Tilknytningsavgift kloakk - boligeiendom pr. boenhet

12500

Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - per boenhet

12500

Tilknytningsavgift kloakk - isolerte lager, industriproduksjonslager og
landbruksbygg - per m2

Utgår

Tilknytningsavgift kloakk - næring pr. bruksenhet

12500

Tilknytningsavgift kloakk - annen bebyggelse - per m2

Utgår


4.3 Septikrenovasjon

 


4.4 Renovasjon (mva kommer i tillegg):


2020

Renovasjon 80 liter dunk

2 147

Renovasjon 140 liter dunk

3 526

Renovasjon 240 liter dunk

4 462

Renovasjon 370 liter dunk

7 941

Renovasjon 770 liter dunk

12412

Renovasjon av fritidsbolig

1 180

Behandling av søknad om godkjenning for å forestå renovasjon av
fritidseiendommer i privat fellesordning

10039

For tilsyn med privat fellesordning for renovasjon av fritidseiendommer

10039

Ved godkjent hjemmekompostering reduseres avgiften med: (mva kommer i tillegg)

975

Ekstra sekk (inklusive mva)

72

Serviceabonnement for 80 liter - 370 liter dunk - pr meter pr år * (inkl. mva)

53

Serviceabonnement for 770 liter dunk - pr meter pr år* (inkl. mva)

53

*For tilleggsavtale for henting der avstanden til veg er lengre enn bestemt i forskriften.

 


Avgift for å levere avfall på gjenvinningsstasjon:

 

Levering i klare sekker, synlig avfall pr. sekk (inkl. mva)

50

Øvrige leveranser, synlig avfall pr. 1/2 m3 (inkl. mva)

250


Investeringsstøtte til godkjente nedgravde avfallsløsninger for privathusholdninger*

 

Per enhet/ container delvis nedgravde avfallsløsninger

10680

Per enhet/ container helt nedgravde avfallsløsninger

21360

*Gjelder fellesløsninger ved over 15 abonnenter. 
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

 


4.5 Fritidsrenovasjon (mva kommer i tillegg)


2020

Kildesortering ved returpunkt

1 180


4.6 Feieavgift - inkludert ett tilsyn hvert år: 


2020

Gebyr boligtilsyn * 

308

Årlig feiing - pr. pipeløp**

616

Feiing hvert andre (2.) år - pr. pipeløp **

308

Feiing hvert fjerde (4.) år - pr. pipeløp **

154

Feiing hvert 6. år - pr. pipeløp **

103

Feiing hvert 8. år - per pipeløp **

77

* Fritatt for mva
** Mva kommer i tillegg

 


4.6.1 Feieavgift fritidsboliger og tilsynsgebyr fritidsbolig


2020

Gebyr tilsyn fritidsbolig*

80

Feieavgift fritidsbolig hvert 8. år **

32

Tilsyn feiing hvert 8. år. Faktureres etterskuddsvis.
*Fritatt for mva
**Mva kommer i tillegg

 


4.7 Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg


2020

Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg

3 739


4.8 Stengepåsett


2020

Stengepåsett

2 076
 

 

 

 

 


Se også: