Daglige henvendelser til Forliksrådet skjer via politikammeret på Hamar, tlf. 62 53 90 00.

Medlemmer i Forliksrådet for perioden 01.01.2013 - 31.12.2016:

MedlemmerVaramedlemmer
1. Harald Romstad (AP)1. Inger Ruud Veflingstad
2. Kjersti Pettersvold2. Oddny Marie Prytz (H)
3. Tore Sætren3. Mostafa Pourbayat (AP)

Leder: Harald Romstad (AP)

Hva jobber forliksrådet med?

Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile saker. Det er både meglingsinstans og domstol. Et krav om for eksempel betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen.

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av 3 valgte lekfolk, som velges blant kommunens innbyggere for fire år av gangen. Forliksrådet har en sekretær som forestår ekspedisjon og saksbehandling.

Løten forliksråd har som hovedregel møte den andre mandagen hver måned på Tingberg.

Løten forliksråd har følgende medlemmer
Harald Romstad, leder
Kjersti Pettersvold, medlem
Svein Erik Opsahl, medlem

Saker som kan behandles:
Sivile rettstvister skal som hovedregel behandles av forliksrådet, før de eventuelt kan fremmes for tingretten. De mest vanlige sakene er gjeldskrav, ellers kan det gjelde kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister.

I de fleste sakene dømmer forliksrådet, men dersom det finner saken for vanskelig blir den henvist til tingretten.

Hvordan inngi forliksklage:
En forliksklage behandles vanligvis i den kommunen hvor innklagede bor eller har forretningssted. Man trenger ikke bruke advokat eller inkassobyrå. Det er en fordel at forliksklagen inngis skriftlig, men det er også adgang til å framsette den muntlig ved personlig fremmøte. I forliksklagen må det kort angis hva som kreves og grunnlaget for dette, samt utførlig navn og adresse til innklagede. Viktig dokumentasjon, for eksempel faktura, betalingsavtale og lignende vedlegges. Ferdigtrykket skjema for forliksklager kan kjøpes hos mange bok- og papirforhandlere. Forliksrådet forkynner klagen for innklagede. I de fleste sakene vil innklagede få pålegg om å svare på klagen, såkalt tilsvar. Dette skal vise hvilket standpunkt innklagede har til saken og må gis innen en bestemt frist. Godtar innklagede klagers påstand, avsier forliksrådet dom på dette grunnlaget, med mindre klageren i klagen eller innklagede i tilsvaret har krevd at det likevel skal innkalles til megling. Bestrides påstanden, innkalles det til megling. Unnlater innklagede å svare, kan forliksrådet avsi "uteblivelsesdom" i samsvar med klagers påstand I noen saker vil forliksrådet innkalle partene til megling uten forutgående pålegg om tilsvar. Dette gjelder for eksempel hvor dom ikke er krevet i forliksklagen.

Møteplikt:
Dersom du blir innkalt til møte må du som hovedregel møte personlig, såfremt du ikke bor eller har forretningssted utenfor kommunen, har gyldig forfall eller i tilsvaret har godtatt klagerens påstand. I de fleste saker kan en part likevel alltid møte ved ektefelle, barn eller svigerbarn som fullmektig. Næringsdrivende, selskaper, foreninger og lignede kan gi møtefullmakt til et styremedlem eller en ansatt. Både advokater og inkassobevillingshavere har adgang til å være møtefullmektig for de som bor utenfor kommunen eller har gyldig forfall. Andre personer kan ikke være fullmektig hvis det gjøres i ervervs øyemed.

Dersom innklagede eller lovlig fullmektig ikke møter etter innkalling kan forliksrådet avsi uteblivelsesdom dersom klager krever dette.

Forliksmegling og domsforhandlinger:
Når partene møter for forliksrådet vil det først bli forsøkt megling. Kommer forlik i stand, settes det opp en forliksavtale. Forliket underskrives av både partene og forliksrådsmedlemmene, og saken avsluttes med dette. Forliket er unntatt offentlighet Kommer ikke forlik i stand, kan forliksrådet avsi dom hvis en av partene forlanger det. Domsforhandlingene skjer som regel i samme møte Det er visse begrensninger i domsmyndigheten for enkelte saker. Finner forliksrådet saken for vanskelig, kan den henvises til tingretten Selve forliksmeglingen foregår for "lukkede dører". Bare unntaksvis gis det adgang for andre til å være tilstede. Det gjelder i utgangspunktet også for advokater eller andre medhjelpere som ønsker å være tilstede samtidig med parten. Når forliksrådet skal avgjøre om en medhjelper skal kunne være tilstede, legges blant annet vekt på jevnbyrdighet i forholdet, herunder om motparten har advokat. Blir megling avsluttet uten resultat og saken går til domsforhandlinger i forliksrådet, er derimot møtene som hovedregel åpne for alle, og det er ikke begrensning for bruk av medhjelper.

Anke og oppfriskning:
Når det blir avsagt uteblivelsesdom har innklagede rett til å be om ny behandling (oppfriskning) innen 1 - en - måned. Idømte sakskostnader må i tilfelle normalt betales til klager eventuelt deponeres hos forliksrådet før saken kan tas opp igjen.

Alle dommer kan ankes til tingretten. Det er en frist på 1 - en - måned for anke. For inngåtte forlik er det begrenset ankemulighet.

Hva koster forliksrådsbehandlingen:
Den som ønsker en sak behandlet for forliksrådet, må betale et rettsgebyr på forskudd. Gebyret er per 01.01.05 kr 845,-. Den som taper saken blir som regel dømt til å betale sakens kostnader. Dette kan i tillegg til gebyret være godtgjørelse for arbeid med forliksklagen og møtegodtgjørelse. I tillegg kommer eventuelle inkassokostnader. Det er fastsatt forskrifter om dette.