VÅRE VERDIER

Våre verdier tar utgangspunkt i barnehagelovens formålsparagraf.

§ 1.Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering

Artikkelen fortsetter under bildet

Verditre Ådalsbruk barnehage

Respekt for menneskeverd og likeverd:
For oss betyr menneskeverd at alle mennesker er like mye verdt på tross av ytre og indre forskjeller. Vi ønsker at barna skal få erfare at ulikheter beriker oss. Vi vil vise respekt for det enkelte menneske og dets behov, og ønsker å vise barna at vi skal opptre hensynsfullt ovenfor hverandre.

For oss betyr likeverd at alle mennesker er like mye verdt tross ulik kultur, tro, kjønn eller forutsetninger. Vi ønsker å gi alle barna like muligheter til å utvikle seg selv, og vi skal vise hverandre respekt selv om vi er forskjellige. Alle skal få bli den beste utgaven av seg selv!

Åndsfrihet:
For oss betyr åndsfrihet at du skal få være den du er, der du er. Med det mener vi at alle skal ha lov til å tro, mene og tenke det de selv vil. Vi ønsker derfor å la barna samtale, filosofere og undre seg sammen. Ved å få kjennskap til at vi har ulike tanker og meninger, tror vi barna vil være bedre rustet til å ha respekt for andre religioner og kulturer. Vi ønsker at alle skal bli møtt med respekt og et åpent sinn.

Nestekjærlighet:
For oss betyr nestekjærlighet å være glad i menneskene vi omgir oss med, sette pris på den enkelte, se verdien hos den enkelte og ha respekt for andre. Vi ønsker at barna skal lære å gjenkjenne styrker hos andre og seg selv, at de skal få erfaringer med at alle er verdifulle og har noe å bidra med. Vi ønsker at alle skal vise omsorg ovenfor hverandre og ta vare på hverandre her i barnehagen. Vi ønsker at barna skal bli glad i seg selv og forstå sine egne følelser, men likevel bry seg om andre og vise respekt for andres følelser.

Respekt for naturen:
For oss betyr respekt for naturen at vi skal ha omsorg for alt liv som vokser og lever i naturen. Vi ønsker å gi barna gode naturopplevelser, som vi håper vil gi dem ønske om å ta vare på naturen senere i livet. Vi ønsker at barna skal få erfaringer med å sanse, nyte og legge merke til mangfoldet i naturen. Vi ønsker å gi dem kunnskap om naturen og nærmiljøet, og erfaringer med miljøvern og det «å trå varsomt» i naturen.

Tilgivelse:
For oss betyr tilgivelse å kunne vise raushet nok til å tilgi en annens handling. Alle mennesker gjør feil, og det er lov å feile. Vi ønsker å lære barna at vi kan velge å tilgi andre og å gi andre en ny sjanse. På samme måte skal barna selv få erfare at de får starte opp med blanke ark, etter at de selv har gjort dumme ting. Vi ønsker å være gode rollemodeller ved vise at vi kan tilgi det som har skjedd og gå videre. Alle trenger å få erfare at man kan starte på nytt, samtidig som vi må sette strek over det gamle.

Solidaritet:
For oss betyr solidaritet å stå sammen, støtte hverandre og oppleve felleskap. Vi ønsker at barna skal oppleve et godt samhold i barnehagen, at de skal lære å handle hensynsfullt og forståelsesfullt. Vi ønsker at barna skal få erfaringer med å vise respekt, støtte og at vi skal jobbe sammen for felles løsninger og mål. Vi skal også vise omsorg for dem som ikke har det så greit.