Løten kommune har eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidseiendom, næringsbygg eller annen eiendom må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatt er en viktig inntektskilde for kommunen og bidrar til å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, helse, vedlikehold av veger etc. Eiendomsskatten er den eneste som i sin helhet går til kommunen.


Ny taksering av eiendommer

Løten kommune innførte eiendomsskatt i 2010. I forkant av innføringen ble alle eiendommer taksert. I følge eiendomsskatteloven skal det gjennomføres ny taksering av alle eiendommer hvert tiende år. I 2020 er det ny taksering, og befaring av eiendommer gjennomføres fra juni til oktober i år. 

____________________________________________________________

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med behandling av budsjettet hvilken skattesats som benyttes, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7 og eventuelt størrelse på bunnfradrag.

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av Skatteetaten og normalt utgjør 25% av omsetningsverdien.

Eiendomsskatten blir krevd inn i tre terminer, sammen med andre kommunale avgifter, med forfall 30. mars, 30. juni og 30. oktober.
 

Endringer i beregning av eiendomsskatt gjeldende f.o.m. 01.01.2020:

- Skattepromillen er uforandret på 4,75 promille
- Taksten på alle eiendommer er oppjustert med 10 %. Dette er en lovmessig justering siden taksten har vært uforandret i 10 år.
- På alle bebygde bolig- og fritidseiendommer er det innført en lovmessig reduksjon på 30 % av taksten.
- Bunnfradraget for alle bolig- og fritidseiendommer er fjernet


Skattesatser i Løten kommune:

  • Bunnfradrag: kr 0,- (Bunnfradraget ble fjernet i 2019)
  • Promillesats: 4,75


Slik regnes eiendomsskatten ut: 

  Eiendomsskattetakst
- Bunnfradrag
= Grunnlag for eiendomsskatt

Eiendomsskattetaksten står på årets første faktura på kommunale avgifter.


Min side

På Min side kan du se dine fakturaer og hva du betaler i eiendomsskatt.
I tillegg kan du se informasjon om eiendommen din.


Taksering

Hvert 10. år skal det etter eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer.  Dette for å fange opp verdiendringer, nybygg og andre endringer som har betydning for utregning av eiendomsskatten. 

Løten kommune gjennomførte taksering av alle eiendommer i 2009 som følge av innføring av eiendomsskatt i kommunen. Hvert år i 10-års periode takseres eiendommen på nytt hvis det har skjedd endringer på tomtestørrelse eller endring på bebyggelse som følge av oppmålings- eller byggesaker.

Se mer om taksering her


Klage

Det kan klages på eiendomsskattetaksten hvert år i de 10 årene taksten gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger.  Klagen må være skriftlig og sendt kommunen innen 6 uker fra utsendelse av faktura for 1. termin.

For 2020 er klagefristen 10. april 2020.


Kunngjøring – skatteliste og skatteseddel

Løten kommune kunngjør (innen 01.03 hvert år) en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesats og evt. bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. Lista ligger ute i fire uker til gjennomsyn.

I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven §5 og §7.  Det sendes også ut en egen skatteseddel til skatteytere som har fått ny eller endret skattetakst.

For skatteytere som ikke har fått endret skattetakst, vil fakturaen for 1. termin, med forfall 30 mars, fungere som skatteseddel.
 

Se også disse menypunktene i eiendomsskatt:

Lovverk og vedtak

Områdekart

Sakkyndige nemnder

Skjemaer

Taksering