Løten kommune har eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier bolig, fritidseiendom, næringsbygg eller annen eiendom må betale eiendomsskatt til kommunen.

Betaling

Det beløpet du betaler i eiendomsskatt blir likt fordelt på 12 terminer gjennom året på regningen for kommunale avgifter. Forfallsdato er den 30. i hver måned.  


Takst på eiendommer i Løten kommune

Alle eiendommer i Løten fikk ny takst gjeldende fra 1. januar 2021. Det var da 10 år siden forrige taksering. Taksten er i hovedsak basert på fakta om eiendommen din, hvor ulike bygningstyper og arealer er gitt ulike priser. I tillegg er det gjort en skjønnsmessig vurdering av bygningenes tilstand, standard og kvalitet, og forhold rundt eiendommen. Geografisk beliggenhet (soner) har også betydning for taksten.


Retningslinjer og sonekart

Sakkyndig nemnd har utarbeidet retningslinjer og sonekart for hvordan takstene skal fastsettes. Disse benyttes når taksten for den enkelte eiendom skal fastsettes. Retningslinjene og sonekartet gjelder til neste omtaksering, som vanligvis skjer hvert tiende år. 

Se spørsmål og svar her

Her kan du se retningslinjene for Løten kommune 

Her kan du se sonekartet


Skatteseddel

Årets første faktura er også skatteseddel for eiendomsskatt. Dette gjelder for eiendommer der taksten er uforandret fra 2021. Eiendommer der det har skjedd endringer i form av nybygg, påbygg mv. som har blitt ferdigstilt i løpet av 2021 vil få tilsendt skatteseddel i eget brev. Eiendomsskatten faktureres da på gjenstående terminer i 2022.

På forsiden angir fakturaen grunnlaget for eiendomsskatt, skattesats i promille, årlig skattebeløp og terminbeløp for din eiendom. Eiendomsskattetakst er også spesifisert på fakturaen. Skattepromillen er uforandret fra 2021, og er på 3,3 promille. Brevene sendes digitalt, evt i posten til de som ikke har digital postkasse (Digipost, eBoks eller Altinn). Får du ikke åpnet det digitale brevet? Se mer under spørsmål og svar nederst på siden.

Eiendomsskatten blir fakturert sammen med andre kommunale avgifter. 

Har du spørsmål om skatteseddelen din eller eiendomsskatten?

Vil du snakke med oss?

Kontakt GIS-konsulent Lisbeth Tuven, tlf 47 03 80 28
Eller til sentralbordet tlf. 62 56 40 00 (kl. 10:00-14:00).


Klage

Hvis du mener eiendomsskattetaksten er feil, kan du klage på taksten. Det må skje skriftlig innen fristen som er angitt på skatteseddelen.  

Se mer om hvordan du klager her
 

Skattesats

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med behandling av budsjettet hvilken skattesats som skal benyttes.  For 2022 har kommunestyret vedtatt at alle næringseiendommer, boliger og fritidseiendommer skal ha en eiendomsskattesats på 3,3 promille. 

Før eiendomsskatten beregnes reduseres taksten på boliger og fritidsboliger med 30 prosent (obligatorisk reduksjonsfaktor).


Skattelister til offentlig ettersyn

Løten kommune kunngjør (innen 1. mars hvert år) en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesats og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg er det utarbeidet egen liste med eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5 og § 7. Listene ligger ute i seks uker til offentlig ettersyn. Listene finner du her og i servicekontoret. 

Se skattelister til offentlig ettersyn


Min side

På Min side kan du se dine fakturaer og hva du betaler i eiendomsskatt, i tillegg kan du se informasjon om eiendommen din.


Spørsmål og svar om eiendomsskatt: