Se også disse menypunktene i eiendomsskatt:

>> Eiendomsskattevedtekter

>> Lovverk og vedtak

>> Områdekart

>> Sakkyndige nemnder

>> Skjemaer

>> Taksering 

>> Taksering av boenheter

>> Taksering av næringseiendommer, verker og bruk


Eiendomsskatt

Løten kommune har eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidseiendom, næringsbygg, verk/bruk eller annen eiendom må betale eiendomsskatt til kommunen.

Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud.

Kommunestyret vedtar denne med hjemmel i "lov om eiendomsskatt", og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på bunnfradraget og skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7.


Taksering

Hvert 10. år skal det etter eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer.  Dette for å fange opp verdiendringer, nybygg og andre endringer som har betydning for utregning av eiendomsskatten. Løten kommune gjennomførte taksering av alle eiendommer i 2009 som følge av innføring av eiendomsskatt i kommunen. Hvert år i 10-års periode takseres eiendommen på nytt hvis det har skjedd endringer på tomtestørrelse eller endring på bebyggelse som følge av oppmålings- eller byggesaker.
Eiendomsskattetaksten står på årets første faktura på kommunale avgifter.

>> Se mer om taksering her

>> Taksering av boenheter

>> Taksering av næringseiendommer, verker og bruk

 

Skatteberegning

Det er kommunestyret som skriver ut skatten.  Eiendomsskattetaksten danner grunnlaget for skatteberegningen.  Om eiendomsskattetaksten står det i Eiendomsskattelovens §8 A-1-2:  ”verde av eiendommen skal setjas til det beløp ein må gå ut i fra at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.”

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med behandling av budsjettet hvilken skattesats som benyttes, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7 og eventuelt størrelse på bunnfradrag.

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og normalt utgjør 25% av omsetningsverdien.


Klage

Det kan klages på eiendomsskattetaksten hvert år i de 10 årene taksten gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger.  Klagen må være skriftlig og sendt kommunen innen 6 uker fra utsendelse av faktura for 1. termin. For 2018 var klagefristen 12. april 2018.


Kunngjøring – skatteliste og skatteseddel

Løten kommune kunngjør (innen 01.03) en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesats og evt. bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom.  I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven §5 og §7.  Lista legges ut i fire uker på kommunens hjemmeside og i papirformat i servicekontoret på Tingberg. Det sendes også ut en egen skatteseddel til skatteytere som har fått ny eller endret skattetakst. For skatteytere som ikke har fått endret skattetakst, vil fakturaen for 1. termin, med forfall 30 mars, fungere som skatteseddel.
 

Faktura

Eiendomsskatten blir krevd inn i tre terminer, sammen med andre kommunale avgifter, med forfall 30. mars, 30. juni og 30. oktober.


Se også:

Priser og betalingLov om eiendomsskatt (Lovdata)