Løten kommune skal derfor taksere alle eiendommene på nytt i 2020, og dette skjer på bakgrunn av vedtak i Dronebilde fra Løtenkommunestyret og eiendomsskatteloven.

Befaring og taksering

Kontaktinformasjon eiendomsskatt

Slik kommer vi fram til den kommunale taksten

Spørsmål og svar om eiendomsskatt
 


Befaring og taksering

Ny taksering gjelder både bolig, fritids- og landbruks/ næringseiendommer, og disse skal i den forbindelse befares.
Kommunen har leid inn hjelp til denne jobben fra firmaet Eskan, som har lang erfaring med dette. De skal befare eiendommene utvendig, sjekke fakta i matrikkelen, eventuelt måle utendørs og registrere manglende opplysninger. I tillegg vil de ta bilder av bygg og dokumentere forhold som påvirker verdifastsettelsen. 

Befaring av eiendommene vil primært foregå i perioden juni til oktober 2020, og nye eiendomsskattetakster vil gjelde fra og med 1. januar 2021. 

De som befarer eiendommen vil ha på seg gule vester og ha med ID-kort.Informasjonsbrosjyre

-Vi sender nå ut informasjon til alle de som eier eiendommer i kommunen, og ber dem dele informasjonen med andre som bor der, slik at de vet hva som skjer, forteller plansjef Kristin Ødegård Bryhn. –Vi ber også de med næringseiendommer informere ev leietakere om dette.

Ønsker du å være tilstede under befaringen eller er det forhold du ønsker skal vurderes?

Eier trenger ikke være tilstede under befaringen, men hvis du likevel ønsker det, må du melde fra om dette innen 26. juni 2020. Du vil bli kontaktet i forbindelse med befaringen.

Hvis det er konkrete forhold du ønsker skal vurderes, kan du også gi oss beskjed om dette innen 26. juni.

Send epost til eiendomsskatt@loten.kommune.no eller ring oss på telefon 62 56 40 00 (telefontid hverdager kl. 10:00-14:00). Du må opplyse: Navn, adresse, gårds- og bruksnummer, og telefonnummer som vi kan nå deg på.
 

Slik kommer vi frem til den kommunale taksten

Taksten skal gjenspeile omsetningsverdien. Det vil si den verdien eiendommen ville hatt ved salg på det frie markedet. Dette er i henholdt til eiendomsskatteloven § 8 A-2 som handler om verdien/ verdet av eigedomen. 

Når eiendommene i Løten kommune blir taksert jobber vi etter en anerkjent metode som er benyttet av de fleste kommuner med eiendomsskatt. Takst (verdi på eiendommen legges fram for sakkyndig nemnd basert på disse opplysningene:
 

Opplysninger til takst

Fakta om
eiendommen
fra matrikkelen;

bygningstyper,
arealer og etasjer

Kvadratmeterpris
for ulike
typer areal

Vurdering av forhold
på og omkring
eiendommen

Eiendommens
beliggenhet
i kommunen

(sonekart)*


* Sonekart blir laget i forbindelse med prosessen. 

Det er sakkyndig nemnd som vedtar de endelige takstene (verdiene) på eiendommene. 


Spørsmål og svar om eiendomsskatt

Kommunestyret har vedtatt at det skal være eiendomsskatt i Løten kommune. Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen. Innen 1. mars vil du få informasjon i posten om takst og hvor mye du skal betale i eiendomsskatt. Her vil du finne svar på de mest stilte spørsmålene om eiendomsskatt i Løten kommune.

Hvor mange promille er eiendomsskatten på?

Når får jeg vite takst og hvor mye jeg må betale i eiendomsskatt på min eiendom?

Hvordan mottar jeg skatteseddelen?

Når skal eiendomsskatten betales?

Hva er offentlig ettersyn?

Hvordan klager jeg på eiendomsskatt?

Hvordan behandles klagen min?

Har kommunen bunnfradrag?

Får noen eiendommer reduksjon i eiendomsskatten?

Hvordan har kommunen kommet frem til taksten på min eiendom?

Hvilke retningslinjer ligger til grunn for takseringen?

Hva er sakkyndig nemnd?

Hvor henvender jeg meg hvis jeg bare lurer på noe om min eiendom eller eiendomsskatten?

Min Side

Informasjonsbrosjyre om skatteseddelen

 

Hvor mange promille er eiendomsskatten på?

Den generelle promillesatsen, bl.a. for næringseiendommer, skal være mellom 1 og 7 promille. For bolig og fritidseiendommer gjelder egne regler, der promillesatsen skal være mellom 1 og 5.

Det er kommunestyret i Løten som bestemmer skattesatsene (promillesatsene) og eventuelt bunnfradrag. For 2020 er promillesatsen 4,75. For 2021 gjøres det endelige vedtaket i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2021.

 

Når får jeg vite takst og hvor mye jeg må betale i eiendomsskatt på min eiendom?

Du får skatteseddel tilsendt innen 1. mars 2021. Den viser takst og skatt på din eiendom og hvordan taksten er fastsatt.

Hvis det er flere eiere av en eiendom, sendes skatteseddelen til den av eierne som er oppført i eiendomsregisteret.

Samtidig legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn. 

 

Hvordan mottar jeg skatteseddelen?

Hvis du har Digipost, får du melding så snart skatteseddelen din er klar.

Hvis du har Altinn, får du melding så snart skatteseddelen din er klar.

Hvis du ikke åpner den digitale posten innen ca. 40 timer, får du skatteseddelen i posten.

Hvis du ikke har digital postkasse, får du skatteseddelen i posten.

 

Når skal eiendomsskatten betales?

Første regning skal betales i slutten av mars.

Du får regning på eiendomsskatt tre ganger årlig, sammen med kommunale avgifter. De har forfall i slutten av mars, juni og oktober.

Du bør betale regningen selv om du har klagd på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye.

 

Hva er offentlig ettersyn?

Når eiendomsskatten legges ut til offentlig ettersyn, betyr det at skattelistene gjøres tilgjengelige for alle i en periode. Skattelistene viser adresse, gårds- og bruksnummer, takst, skattesats og beregnet skatt for alle eiendommer som skal beskattes. Det legges også ut liste over eiendommer som har fått fritak. Listene blir lagt ut i servicekontoret i rådhuset. Du vil også finne dem på kommunens nettside. Listen er tilgjengelige i 6 uker fra 1. mars.

Når skattelistene ligger til offentlig ettersyn er det mulig å klage. Det må skje innen 12. april 2021.

 

Hvordan klager jeg på eiendomsskatt?

Hvis du mener at eiendomsskattetaksten er feil, kan du klage på taksten i perioden fra 1. mars til 12. april 2021. Klagen må være skriftlig. Klageskjema finner du nederst i denne artikkelen, under fanen merket med "Skjema".  Forholdene du klager på, bør konkretiseres og dokumenteres så godt som mulig.

En klage kan medføre at taksten opprettholdes, settes ned eller opp.

 

Hvordan behandles klagen min?

Klagebehandlingen starten når fristen for å klage er gått ut.

Klagene behandles av sakkyndig nemnd. Hvis sakkyndig nemnd gir deg medhold, får du en ny takst. Du kan også få delvis medhold eller ikke medhold. Da går klagen videre til klagenemnda.

Klagenemnda kan gi deg medhold, delvis medhold, ikke medhold, og taksten på eiendommen din kan settes ned eller økes.

Klagenemnda vil under sin behandling befare eiendommen din hvis det opplyser saken ytterligere, og du vil da få anledning til å være til stede. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Hovedoppgavene til nemnda er å behandle klager som ikke har fått medhold i sakkyndig nemnd.
 

Har kommunen bunnfradrag?

Kommunen har ikke bunnfradrag i dag. Om det skal innføres bunnfradrag avgjøres av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2021.
 

Får noen eiendommer reduksjon i eiendomsskatten?

Ja. Staten har bestemt at bolig- og fritidseiendommer skal ha 30 prosent reduksjon i takstgrunnlaget før skatten beregnes. Dette er allerede trukket av på skatteseddelen du mottar.
 

Hvordan har kommunen kommet frem til taksten på min eiendom?

Eiendommene er befart av kommunen i 2020. Taksten fastsettes på bakgrunn av «retningslinjer for eiendomsskattetaksering» utarbeidet og vedtatt av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.
 

Hvilke retningslinjer ligger til grunn for takseringen?

Sakkyndig nemnd i Løten kommune har utarbeidet «Retningslinjer for eiendomsskattetaksering». Retningslinjene er tilgjengelige på kommunens hjemmesider innen 1. mars.

Retningslinjene er nye i 2021, og skal gjelde i 10 år. De inneholder prinsipper for eiendomskattetaksering, og sier hva som skal legges til grunn for å komme frem til en mest mulig riktig takst.  En takst består av flere elementer og er bygd opp på følgende måte:

  1. Matrikkelen er det nasjonale eiendomsregisteret. Dette oppdateres løpende med endringer som gjøres på den enkelte eiendom.  På skatteseddelen vil det fremkomme hvilke bygninger og areal som er lagt til grunn for taksten på den enkelte eiendom. Bebygde tomter blir også taksert.
  2. Kvadratmeterprisen for ulike typer areal er fastsatt med bakgrunn i omsetningsverdier for ulike typer eiendommer i kommunen de siste årene.
  3. Vurdering av forhold på (Indre faktor - IF) og omkring eiendommen (Ytre Faktor - YF) er fremkommet på bakgrunn av utvendig befaring som ble gjennomført i 2020.
  4. Det er utarbeidet sonekart for fritidsbebyggelse, boligeiendom og næringseiendom.  Sonefaktoren er den faktoren som har størst betydning for at eiendommen skal få en mest mulig riktig takst ut fra beliggenhet.
  5. Retningslinjene blir tilgjengelige på kommunens hjemmesider når skattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars.

 

Hva er sakkyndig nemnd?

Kommunestyret i Løten har oppnevnt en sakkyndig nemnd som skal behandle og fastsette eiendomsskattetakstene etter nærmere regler.

Sakkyndig nemnd består av tre medlemmer og tre felles varamedlemmer.

Nemnda er valgt av kommunestyret og følger valgperioden.

Hovedoppgavene til nemnda er fastsetting av retningslinjer for takseringen, fastsettelse av takster og de er også første instans i klagebehandling.

 

Hvor henvender jeg meg hvis jeg bare lurer på noe om min eiendom eller eiendomsskatten?

Ta kontakt med servicekontoret i rådhuset eller ring kommunens sentralbord 62 56 40 00 (telefontid daglig 10.00 – 14.00).


Informasjon om eiendommen din på Min Side

Du kan også gå inn på MIN SIDE, som du finner øverst på kommunens hjemmeside. Under fanen «Min eiendom» finner du mye informasjon om din eiendom: Om eiendomsskatt, hvor mye du skal betale i kommunale avgifter, samt kart over eiendommen.

Har du spørsmål om det som er registrert i matrikkelen om forhold knyttet til bygninger, areal, tomtestørrelse osv. tar du kontakt med teknisk forvaltning.

Logg inn på min side her