Her finner du oss:

Stasjonsveien 12c (2. etg. Megabygget) i Løten sentrum.
(Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten).


Virksomhetsleder for Kvalifisering:

Geir Arne Nilsen, tlf 62 56 41 99/ 909 43 960
geir.arne.nilsen@loten.kommune.no


Ansatte i flyktningtjenesten:

Bjørn Haastøl, Programrådgiver
Tlf. 62 56 41 95, 957 88 422
bjorn.haastol@loten.kommune.no


Ingunn Våga, Programrådgiver
tlf. 62 56 41 92/ 994 52 653
Ingunn.Vaga@loten.kommune.no


Ingunn Haugsmoen, Helsesøster
Tlf. 62 56 41 62
ingunn.haugsmoen@loten.kommune.no


Renate Løvli er i permisjon til 01.02.2021


Om flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten er en av tjenestene i virksomhetsområdet Kvalifisering.

Vår oppgave er å iverksette kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger. Vi holder til i felles lokaler med Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere (VO) i Stasjonsveien 12C (2. etasje i Megabygget).

Flyktningtjenesten har ansvaret for å koordinere bosetting, kvalifisering og integrering av de flyktningene Løten kommune bosetter i henhold til vedtak i Kommunestyret.


Introduksjonsprogrammet

Vi jobber etter "Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere" og samarbeider tett med VO om den enkelte flyktnings introduksjonsprogram.

Introduksjonsprogrammet har normalt en varighet på to år, men kan ved tungtveiende grunner utvides til inntil tre år. Man anses som arbeidstaker og lønnes med introduksjonslønn. Programmet er på fulltid fra mandag til fredag, og innebærer blant annet norskopplæring, samfunnsfagundervisning, språkpraksis og fysisk aktivitet.

Programmet legger stort fokus på arbeid. Det er et mål om høyere arbeidsdeltakelse blant flyktninger, og å være i arbeid anses som avgjørende for god integrering. Målet er at alle flyktninger skal kunne bruke sine ressurser på best mulig måte og bli aktive samfunnsdeltagere.


Se også: