Her finner du oss:

Stasjonsveien 12c (2. etg. Megabygget) i Løten sentrum.
(Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten).


Virksomhetsleder for Kvalifisering:

Geir Arne Nilsen, tlf 62 56 41 99/ 909 43 960
geir.arne.nilsen@loten.kommune.no


Ansatte i flyktningtjenesten:

Bjørn Haastøl, Programrådgiver
Tlf.  95 78 84 22
bjorn.haastol@loten.kommune.no


Renate Løvli, Miljøterapeut
tlf. 99 45 26 53 
renate.lovli@loten.kommune.no


Ingunn Haugsmoen, Helsesøster
Tlf. 62 56 41 62
ingunn.haugsmoen@loten.kommune.no


Om flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten er en av tjenestene i virksomhetsområdet Kvalifisering.

Vår oppgave er å iverksette kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger. Vi holder til i felles lokaler med Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere (VO) i Stasjonsveien 12C (2. etasje i Megabygget).

Flyktningtjenesten har ansvaret for å koordinere bosetting, kvalifisering og integrering av de flyktningene Løten kommune bosetter i henhold til vedtak i Kommunestyret.


Introduksjonsprogrammet

Vi jobber etter introduksjonsloven og samarbeider tett med Voksenopplæringen om den enkelte flyktnings introduksjonsprogram.

Introduksjonsprogrammet har normalt en varighet på to år, men kan ved tungtveiende grunner utvides til inntil tre år. Man anses som arbeidstaker og lønnes med introduksjonslønn. Programmet er på fulltid fra mandag til fredag, og innebærer blant annet norskopplæring, samfunnsfagundervisning, språkpraksis og fysisk aktivitet.

Programmet legger stort fokus på arbeid. Det er et mål om høyere arbeidsdeltakelse blant flyktninger, og å være i arbeid anses som avgjørende for god integrering. Målet er at alle flyktninger skal kunne bruke sine ressurser på best mulig måte og bli aktive samfunnsdeltagere.


Se også: