Gå videre til disse tjenestene: 

Ergoterapi

Fysioterapi

Helsestasjon

Helsesøster for eldre

Leger i Løten

Løten helsetun

Reisevaksine

Smittevern og vaksine

Samfunnsmedisinsk enhet

 

Kommunens ideologi er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen får nødvendig helsehjelp. Med nødvendig helsehjelp menes blant annet at alle som søker om en tjeneste vil få sin søknad individuelt behandlet. Våre tjenester skal ytes etter beste effektive omsorgsnivå, (BEON- prinsippet).

Bilde: Forside helse- og omsorgsplanLøten kommune har som mål at tjenestene skal ytes med stor vekt på de forholdene som er viktige for den enkelte brukeren. Det betyr stikkordsmessig at følgende hensyn alltid skal styre utøvelsen av tjenestene: Forutsigbarhet, medvirkning, respekt og verdighet, avklarte forventninger, trygghet, informasjon og kommunikasjon.
Det er lagt spesielt vekt på eldre i planen.

 Last ned Helse- og omsorgsplan for Løten kommune