Om du har vanskeligheter med å betjene dine gjeldsforpliktelser, eller problemer med å disponere pengene slik at de strekker til i hverdagen kan du søke økonomisk råd- og veiledning. Dette er en gratis tjeneste vi tilbyr våre innbyggere, som har et behov for det. I Løten kommune er tjenesten økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning plassert organisatorisk under NAV. Hensikten med tjenesten er å styrke dine muligheter til å mestre egen livssituasjon, og gjøre deg i stand til å håndtere din økonomiske situasjon. 

Du kan selv ringe NAV sin gjeldsrådgivningstelefon 800 GJELD (80045353), eller kontakte NAV på chat. De vil kunne svare på mange spørsmål knyttet til gjeld og hvordan du skal få pengene til å strekke til. 


Les mer om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning på NAV sine hjemmesider (link) 


Tjenestens innhold

Gjeldsrådgiver vil sammen med deg vurdere hvilke råd – og veiledningsbehov du har, og ut ifra dette tilpasse tjenesten. Tjenesten forutsetter samarbeid, og den stiller krav til aktiv involvering og deltakelse fra din side. Gjeldsrådgiver vil kartlegge din økonomiske situasjon basert på informasjon fra deg, og det er derfor viktig at du oppgir nødvendige opplysninger tilknyttet saken.  Gjeldsrådgiver overtar ikke ansvaret for din gjeld eller øvrige forpliktelser.  


Dette kan du få hjelp til: 

 • Få oversikt over din økonomiske situasjon
 • Sette opp et husholdningsbudsjett 
 • Unngå økonomiske feilprioriteringer 
 • Kontakte/forhandle med dine kreditorer
 • Få endret/stoppet trekk i lønn/trygdeytelser 
 • Å finne helhetlig og varige løsninger, herunder:
  • Vurdere grunnlag for gjeldsordning    
  • Vurdere muligheten for refinansiering 
 • Opplyse om rettigheter og plikter 
  • Her er vi pliktig til å henvise til og formidle kontakt med de rette instanser om det berører områder som er utenfor vårt kompetansefelt. 


Vi trenger følgende opplysninger:

 • Siste selvangivelse og utskrift av likningen 
 • Regninger/krav, evt. brev fra Politi, Forliksråd eller Tingretten
 • Dokumentasjon på inntekt
 • Dokumentasjon (ved leie) på husleie og strøm 
 • Dokumentasjon (ved eiet bolig) på boliglån, kommunale avgifter og forsikring 


Benytt søknadsskjema

Søknadsskjema for økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (word)

Søknadsskjema for økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (pdf)


Skjema fylles ut på papir og sendes: 
NAV Løten, Postboks 33, 2341 Løten

Besøksadresse:
Kildeveien 1, 2340 Løten

Telefon: NAV kundesenter 55 55 33 33.