Gå direkte til skjema

Økonomisk stønad skal sikre at alle har nok midler til et forsvarlig livsopphold. Økonomisk stønad er i utgangspunktet en midlertidig inntektssikring, og stønaden bør derfor ta sikte på å gjøre deg selvhjulpen.

Hvis du oppfyller vilkårene i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk stønad.


Fra 6. april 2020 kan du søke om sosialhjelp digitalt!

Hvem kan få økonomisk stønad?

Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette omfatter muligheten til å forsørge deg gjennom inntektsgivende arbeid, egne midler og andre økonomiske rettigheter, som rettigheter etter folketrygdloven og krav på underhold. Størrelsen på den økonomiske stønaden, samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få, skal bli vurdert konkret og individuelt ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir ofte gitt i kombinasjon med opplysning, råd og veiledning.

  • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velfredsforvaltningen gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i landet.

  • For å ha fulle rettigheter etter loven må du ha lovlig opphold og fast bopel i Norge.
  • Personer som oppholder seg i utlandet har ikke rett på økonomisk stønad.
  • Personer som ikke kan sørge for livsopphold gjennom inntektsgivende arbeid, egne midler eller ved hjelp av andre økonomiske rettigheter.
  • Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert.


Hvordan søker du?

NAV-kontoret i oppholdskommunen din tar i mot søknad og vurderer ditt behov for hjelp. NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg før søknaden blir behandlet, blant annet for at dere kan se på hjelpebehovet sammen. Du skal aktivt bli gitt mulighet til å bidra i forhold til hva som er dine behov, og hva som skal til for å gjøre deg selvhjulpen. 

NAV-kontoret har ofte utarbeidet lokale søknadsskjema som du må fylle ut. For nærmere informasjon, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller se informasjon på kommunens nettsider.

Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden skal NAV-kontoret hjelpe deg.

Hvilke opplysninger er nødvendige for søknaden?

NAV-kontoret trenger som hovedregel opplysninger om inntekter, utgifter og personlige forhold, som familiesituasjon, husstandens størrelse, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse. Hvis du har barn, skal det tas særlig hensyn til deres behov. Barn og unge kan for eksempel ha behov knyttet til det å delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter.

Opplysningene i saken skal foreligge skriftlig, enten dette er i form av innhentede dokumenter eller nedtegnelser i søknad eller øvrige saksdokumenter. Hvordan opplysningene skal dokumenteres blir vurdert individuelt.

Hovedregelen er at opplysninger som er nødvendige for saken skal være skriftlige i form av innhentede dokumenter. Dette kan for eksempel være lønnslipp, saldoutskrift, husleiekontrakt, kopi av faktura som viser utgifter til for eksempel strøm, forsikring, barnehage, SFO, fritidsaktiviteter, lege, fysioterapi og tannlege.


Saksgang og utbetaling

Alle som søker om økonomiske stønad har krav på svar i form av et skriftlig vedtak. NAV-kontoret kan ikke avslå en søknad muntlig.

Saksbehandlingstiden kan variere, men må alltid følge bestemmelsene i forvaltningsloven. Hvis saksbehandlingstiden er mer enn en måned, skal du få et foreløpig svar.

Mange kommuner har egne frister for saksbehandlingstid på søknad om økonomisk ytelse. Hvis hjelpebehovet er akutt, skal du ha raskt svar.

Utbetaling av stønaden varierer; det er opp til den enkelte kommune å bestemme dette. Da økonomisk stønad skal bidra til å gjøre deg selvhjulpen, vil utbetalingsmønster gjerne bli fastlagt ut fra dette.


Hva er satsene for økonomisk stønad?

NAV skal gjøre en konkret og individuell vurdering av ditt behov for stønad. Hjelpen du får skal bidra til at du blir selvhjulpen.

Det er gitt statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad, og noen kommuner har egne fastsatte normer. Disse normene er kun veiledende for utmålingen. NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn, det vil si at det skal gjøres en vurdering av hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold.

Skjema


Egenerklæring
Egenerklæringen skal sendes eller leveres til NAV. Dersom egenerklæringen ikke returneres innen gitt frist i vedtak, kan hjelpen bli stanset eller redusert. 


Skjema fylles ut på papir og sendes: 
Postadresse: NAV Løten, Postboks 33, 2341 Løten
Besøksadresse:
Kildeveien 1, 2340 Løten

Telefon: NAV kundesenter 55 55 33 33.

NAV Løten