Om tjenesten

En fritidskontakt skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid, for eksempel sosialt samvær og deltakelse i ulike fritidsaktiviteter. Fritidskontakten kan også være en brobygger til andre tilbud.  

En fritidskontakt skal ikke bistå i dagligdagse gjøremål eller oppgaver som faller inn under praktisk bistand i hjemmet.

Vi kan tilby:
  • Individuell fritidskontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon 

Det er gratis å motta fritidskontakt, men du som får tjenesten må selv dekke dine egne utgifter, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Hvem kan få tjenesten?

Dette støttetiltaket gjelder for personer og familier som har behov for dette på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sosiale problemer, eller som mangler et naturlig nettverk. Eksempler kan være rusmisbrukere, fremmedkulturelle og personer med psykiske lidelser. 

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Ønsker du fritidskontakt?

Søk om fritidskontakt her (PDF, 64KB)

Søknaden sendes til Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.