Tverrfaglig ungdomsteam (TUT) skal, gjennom fokus på tidlig intervensjon bidra til at:

 • Barn og unge som er i ferd med å utvikle eller har utviklet problemer knyttet til avvikende adferd, skolefravær, psykisk helse, rus og/ eller kriminalitet får tidlig hjelp.
 • Det blir sammenheng mellom de ulike tiltak som iverksettes.
 • Det skapes en felles faglig forståelse mellom tjenesteyterne fra ulike instanser til det beste for de unge.
 • Målgruppen for TUT er unge i alderen 13 til 25 år.
 • Det kan gjøres unntak både i nedre og øvre aldersgrense i enkelte saker, ved behov. 
   

Saker som kan tas opp i TUT

 • Endring i ungdommens atferd
 • Skolefravær
 • Bekymring for ungdommens fysiske eller psykiske helse
 • Kriminelle handlinger
 • Klassemiljø
 • Skolemiljø
 • Ungdomsmiljø

Før saker, som omhandler enkeltelever, tas opp i TUT skal det innhentes informert samtykke. Det vil si at foreldre/foresatte kan underskrive på at de samtykker til at deres barn drøftes i TUT. De skal da være inneforstått med hvilke opplysninger det gjelder, hvem som mottar dem og hva de skal brukes til.  

Det er ønskelig at foreldre/foresatte deltar i saken som omhandler deres barn, men det er ikke et krav. 

I saker der det ikke er naturlig eller ønskelig fra foreldre/foresatte at enkelte instanser deltar, forlater disse instansene møtet til den aktuelle saken er ferdig drøftet.

TUT består av følgende faste medlemmer

 • SLT-koordinator
 • Ungdomsseksjon Politiet
 • Barnevernskonsulent
 • Skolehelsetjenesten – Helsesøster
 • Representant fra ROP-teamet
 • Ungdomskontakt 
 • Sosialfaglig rådgiver Løten ungdomsskole 
 • HIPPT – Hamarregionen Interkommunale Pedagogisk Psykologiske Tjeneste


SLT-koordinator har det faglige ansvaret for driften av teamet. Saker meldes opp til SLT-koordinator senest en uke før møtet. 

Benytt samtykkeskjema til oppmelding

Her finner du skjema:

Last ned samtykkeskjema (DOC, 149KB)

Foreldre/foresatte som ønsker å melde opp saker, kan gi beskjed til en av instansene som er nevnt her.

TUT er en del av Løten kommunes SLT-ordning.