Kommunefysioterapi:

Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste etter Kommunehelsetjenesteloven. Tjenester gis etter behov. Alle kan søke om vurdering av fysioterapeut.
Vurdering og behandling er gratis. Vi har taushetsplikt.


Fysioterapitjenesten for barn og unge 0 - 18år:

Sigrid Sjølie, tlf. 62 56 41 71 /414 78 021
e-post sigrid.sjolie@loten.kommune.no

Organisering: Virksomhetsområdet helse og familietjenesten
Besøksadresse: Stasjonsvegen 12, 2340 Løten.

 • Undersøkelse og vurdering av barn.
 • Bistå til utvikling ved å veilede foresatte, barnehage/skole personell.
 • Tilrettelegge, veilede og stimulere til egenaktivitet gjennom individuell oppfølging.
 • Søknad om og tilpasning av hjelpemidler.
 • Vurdere og tilrettelegge fysisk miljø hjemme og på andre arenaer barnet oppholder seg.
 • Helseforebyggende tiltak.

Henvisningsskjema til barnefysioterapeut


Fysioterapitjenesten for voksne:

Anne Sofie Lund, tlf. 918 09 512
e-post anne.sofie.lund@loten.kommune.no

Berit Jakobsen, tlf. 906 49 216
e-post berit.jakobsen@loten.kommune.no

Organisering: Virksomhetsområdet Bolig, Rehabilitering og Aktivisering
Besøksadresse: Løten Helsetun, Sykehusveien 10, 2340 Løten

 • Rehabilitering, opptrening og behandling ved sykdom eller skade, og ved kroniske og smertefulle lidelser.
 • Forebyggende arbeid blant hjemmeboende voksne, eldre og funksjonshemmede.
 • Tiltak for å unngå eller utsette institusjonsopphold.
 • Tilrettelegge, veilede og stimulere til egentrening.
 • Veiledning av pårørende og personale.
 • Vurdere og tilrettelegge fysisk miljø.
 • Fallforebygging i samarbeid med helsesøster for eldre.
 • Smertebehandling.
 • Hjelpemiddeltilpasning.

Skjema: >> Søknadsskjema fysioterapi over 18 år.


Private fysioterapeuter:

 • De som har praktisk mulighet skal benytte tilbud ved Løten Fysioterapi, tlf. 962 08 850.

For å få fysioterapi hos de private må du ha rekvisisjon fra lege.