Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020, og innen 1. juli i år skal kommunen ha valgt meddommere for neste fireårsperiode.  

Meddommerne skal tilhøre Lagmannsretten og Tingretten, samt jordskiftedommere til Jordskifteretten, jf. domstolloven § 66, første ledd.


Representanter fra befolkningen

I henhold til Domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Derfor oppfordrer vi alle som har lyst til å bli meddommer og bidra til denne samfunnsnyttige oppgaven til å henvende seg

 

Kommunen oppfordrer også allmennheten til å foreslå kandidater til valget. 


Den som velges må:

  • ha tilstrekkelige norskkunnskaper
  • være personlig egnet
  • være bosatt (folkeregisterert) i Løten kommune
  • være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start.

Det stilles også krav til vandel.

Vil du være meddommer eller foreslå meddommer?

Send en henvendelse om dette til Løten kommune:

post@loten.kommune.no eller til Postboks 113, 2341 Løten.