Grunnen til vegstengingen er at entreprenørfirmaet Consto Anlegg Øst på oppdrag for Statens vegvesen skal gjøres tiltak på fylkesveg 166 Stasjonsvegen ved den søndre jernbaneundergangen i Løten sentrum. Tiltakene på vegnettet gjøres på vegne av Hedmark fylkeskommune for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper.

Se også:

>> Om ny jernbaneundergang i Løten sentrum

>> Informasjon fra Hedmark Trafikk om endring av bussholdeplass

>> Nytt kjøremønster i Løten sentrum (med kart) (15.04.2018)

Følg også med på kommunens Facebook-side for løpende informasjon

Vegen åpner igjen senest 3. juli 2019
 

Benytt skiltet omkjøring

Fra onsdag 11. april 2018 til juni 2019 vil fylkesveg 166 Skolevegen være stengt på strekningen fra Kildevegen til vest for krysset med fylkesveg 167 Stasjonsvegen. Det stengte området er området som er striplet rødt i kartet under. Skiltet omkjøring vil være om fylkesveg 168 Østrovegen og fylkesveg 167 Østvangvegen/Meierivegen.

Av hensyn til beboere og myke trafikanter i sentrumsnære områder oppfordrer Statens vegvesen trafikanter til å benytte skiltet omkjøring.

Eksisterende atkomst til Løtenhallen og Skøienhagen barnehage ligger innenfor området som blir stengt. En midlertidig atkomst til Løtenhallen og barnehagen vil bli etablert nærmere ungdomsskolen (rød pil på kartet under).

Senere i 2018 vil kryssområdet mellom fylkesveg 166 Skolevegen og Kildevegen bli stengt (blått striplet området på kart under). Før kryssområdet stenges vil det bli etablert provisorisk kjøreveg øst for dagens kryss slik at krysset mellom fylkesvegen og Kildevegen blir opprettholdt (blå piler på kart under).

Kart for omkjøring:

Omkjøring i forbindelse med bygging av ny jernbaneundergang

Illustrasjon: Kartet viser anleggsområdet for tiltakene som skal gjøres på fv. 166. Se tegnforklaring under

Tegnforklaring:

 • Rød stiplet linje = Stengt område. Skiltet omkjøring tvia Østrovegen og Østvangvegen/Meierivegen.
 • Rød pil = Midlertidig adkomst til Løtenhallen og Skøienhagan barnehage.
 • Blått stiplet område = Kryssområde som vil bli stengt senere i 2018.
 • Blå pil = Provisorisk kjøreveg når blått stiplet kryssområde er stengt.
 • Grønne prikker = Ferdsel for myke trafikanter i stengeperiodene.
 • Rosa stiplet linje = Gang og sykkelvegen stenges i dette området i deler av april og mai 2018
 • Rosa prikker = Gående og syklende kan ferdes her når gang- og sykkelvegen sør for fv Skolevegen 166 er stengt i deler av april og mai 2018.

Se større kart her:

Se kart over omkjøringsveger her:

>> Last opp kartet som egen fil (pdf)

Kart over omkjøringsveger i forbindelse med stenging av jernbaneundergang


Gang- og sykkelvegtrasen åpen i anleggsperioden

Gang- og sykkelvegen sør for fylkesveg 166 vil være stengt i deler av april og mai 2018. I denne perioden vil det være lagt til rette for at gående og syklende kan bruke fylkesveg 166 (rosa prikker i kart) for å komme seg fra den ene siden av jernbanen til den andre. Fra mai og resten av perioden fylkesveg 166 er stengt vil gående og syklende kunne benytte eksisterende undergang for myke trafikanter sør for fylkesveg 166 (grønne prikker). Undergangen for myke trafikanter nord for jernbanestasjonen vil være åpen for trafikk i hele anleggsperioden (grønne prikker).

For å unngå økt belastning på øvrig vegnett i sentrumsnære områder, oppfordrer Statens vegvesen alle som har mulighet til å sette fra seg bilen og heller gå eller sykle gjennom undergangene beregnet for myke trafikanter.


Tiltak på Kildevegen

Statens vegvesen har vært i dialog med Løten kommune og FAU ved Østvang skole. For å ivareta trafikksikkerheten for skoleelevene ved Østvang skole vil det bli etablert en fartsdump til øst for skolen i tillegg til å etablere et ekstra lyspunkt i kryssområdet mot Kildevegen. Statens vegvesen oppfordrer alle trafikanter til å vise hensyn og være ekstra oppmerksomme på myke trafikanter langs vegene.


Pass på barna!

Anleggsområdet skal til enhver tid være forsvarlig avsperret.
– Vi vet av erfaring at anleggsplasser kan virke spennende på nysgjerrige små barn som elsker å utforske. Selv om anleggsområdet er avsperret, ber vi foreldre om å være spesielt oppmerksomme og holde barna på trygg avstand, sier byggeleder Asgeir Skymoen i Statens vegvesen.


Ny tiltak for bedre trafikksikkerhet og framkommelighet

Statens vegvesen har inngått kontrakt med entreprenørfirmaet Consto Anlegg Øst som gjør at entreprenørfirmaet skal gjøre på og ved fylkesveg 166 i Løten sentrum:

 • Erstatte dagens jernbaneundergang på fylkesveg 166 Skolevegen med en ny undergang. Den nye undergangen vil være bredere og høyere enn dagens undergang.
 • Bygge om krysset mellom fylkesveg 166 Skolevegen og fylkesveg 167 Stasjonsvegen til en rundkjøring.
 • Tilpasse bruløsningen for jernbanen til dobbeltspor. Denne tilpasningen gjøres på vegne av Bane NOR.
 • Etablere gang- og sykkelveg langs fylkesveg 166 Skolevegen på strekningen fra krysset med Stasjonsvegen til krysset med Kildevegen.
 • Erstatte dagens avkjørsler tilknyttet Skolevegen med felles adkomster.
 • Tilrettelegge for støyskjermingstiltak som vil forbedre støyforholdene for beboerne i området.
 • Tilpasse vegløsningene i henhold til krav om universell utforming og fremtidig trans portutvikling i og gjennom Løten sentrum.
 • Gjøre arbeider knyttet til vann- og avløpsnettet i området.
 • Statens vegvesen gjennomfører tiltakene på vegnettet på vegne av Hedmark fylkeskommune, mens arbeidene på vann- og avløpsnettet gjøres på vegne av Løten kommune.


Plankart for ny jernbaneundergang:

Plankart over ny jernbaneundergang (Ill: Statens vegvesen/ Sweco)

Se mer:

>> Statens Vegvesen sine sider om bygging av ny jernbaneundergang i Løten

Illustrasjoner av ny jernbaneundergang samt plankart (Ill: Sweco)
Illustrasjoner av ny jernbaneundergang samt plankart (Ill: Sweco)