NB!

Klikk under for å lese hele planen:
Energi- og klimaplan

I planen er det satt opp mange tiltak som vi som innbygg, arbeidstakere og arbeidsgivere bør jobbe mot for å nå kommunens mål om utslippsreduksjon.

Tiltaksdelen: Tiltak for å nå målene i planen

I følge vedtaket i kommunestyre den 27.01.2010 skal det avsettes penger til tiltakene i Energi- og klimaplanen. Rådmannen vil fremme egen sak i kommunestyret for hvordan disse pengene skal brukes og administreres.

Løten kommune har siden 2008 jobbet med utarbeidelse av energi- og klimaplan. Kommunestyret i Løten vedtok denne planen som kommunedelplan den 27.januar 2010. Bakgrunnen for dette arbeidet er en erkjennelse om at klimaet på jorda endres som følge av utslipp av CO2 og andre klimagasser, og at Løten kommune som organisasjon og samfunn må bidra til å stanse den globale oppvarmingen.


Utslipp av klimagasser i Løten

Det totale utslippet av klimagasser i Løten er per 2006 på 52 000 tonn CO2 ekvivalenter. 
Av dette utgjør: Illustrasjonsbilde riksveg 3/25

  • 1 % fra prosessutslipp
  • 90 % fra mobile kilder
  • 8 % stasjonær forbrenning
  • 1 % fra andre kilder.

På grunn av stor gjennomgangstrafikk med 2 riksveger som går igjennom kommunen har vi beregnet at 12 500 tonn CO2 ekvivalenter eller om lag 50 % av det totale klimagassutslippene fra vegtrafikk kommer fra gjennomgangstrafikken. Dette medfører at det totale utslippet som Løten har mulighet til å påvirke med tiltak er 40 000 tonn CO2 ekvivalenter per år.

Reduksjon av utslipp
Løten kommune har satt som mål å redusere utslippet fra all virksomhet (privat og offentlig) innad i kommunen med 8000 tonn CO2  innen 2020, hvorav 4000 tonn innen 2015.

Ansvaret for å nå målet faller på både privatpersoner, bedrifter og kommunal sektor. I forhold til utslippsnivået i 2006, utgjør dette en reduksjon på 20 % når utslippet fra gjennomgangstrafikken holdes utenom.


Slik skal målet nås: 

  • Den kommunale bygningsmassen, private næringsbygg og private boliger skal gjennom målrettet enøktiltak forbedre sin energieffektivitet med 10 prosent innen 2020.
  • Løten kommune skal stimulere til en høyere andel CO2 -nøytral energibruk
  • Redusere utslippet av klimagasser fra avfall og landbruksnæringen
  • Kommunen skal stimulere til redusert bruk av bil, ved bedret tilrettelegging for kollektivtransport og satsing på gang og sykling.
  • Kommunen skal være en aktiv aktør innen informasjonsspredning innen enøk, gode klimaløsninger og opplæring om temaet for barn og ungdom.


Miljørådgiver

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46/ sigrun.skjelseth@loten.kommune.no