Du kan være med og påvirke!

Løten kommune jobber nå med revidering av energi- og klimaplanen, og vil gjerne ha dine forslag til hvordan vi kan få ned klimagassutslippene i kommunen. Bruk gjerne vår forslagskasse!

Miljørådgiver

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46/ sigrun.skjelseth@loten.kommune.no 

Oversikt over det totale utslippet av klimagasser i Løten kommune:

Oversikt over det totale utslippet av klimagasser i Løten kommune fra 1991-2013, målt i 1000 tonn CO2-ekvivalenter. Det er benyttet noe forskjellig beregningsmetode for årene 2009-2013, slik at det reelt sett ikke er noen nedgang i utslipp fra 2006 til 2009.

Hovedkildene til utslipp er fra veitrafikk og landbruk: Figuren under viser de totale utslippene av klimagasser i Løten kommune i 2013, fordelt på kilder.

Løten kommune jobber med flere mål og tiltak innen energi og klima!

Løten kommune har som mål å redusere utslipp fra all virksomhet med 8000 tonn CO2 innen 2020, hvorav 4000 tonn innen 2015. Dette er en dugnad som vi håper alle blir med på! 
Her kan du se hva vi gjør for å bidra til lavere utslipp av klimagasser, redusert energiforbruk og en bærekraftig utvikling av Løten-samfunnet. 
Dette er våre delmål: 

  • Den kommunale bygningsmassen, private næringsbygg og private boliger skal gjennom målrettet enøktiltak forbedre sin energieffektivitet med 10 prosent innen 2020.
  • Løten kommune skal stimulere til en høyere andel CO2-nøytral energibruk
  • Redusere utslippet av klimagasser fra avfall og landbruksnæringen
  • Kommunen skal stimulere til redusert bruk av bil, ved bedret tilrettelegging for kollektivtransport og satsing på gange og sykling.
  • Kommunen skal være en aktiv aktør innen informasjonsspredning innen enøk, gode klimaløsninger, og opplæring om temaet for barn og ungdom.

Det finnes mange gode tiltak for å redusere energiforbuk og klimagassutslipp. Det er behov for en felles innsats for at vi skal få til denne reduksjonen. Energiråd Innlandet, enova og miljokommune.no har mange gode eksmpler på tiltak både for kommunen, næringslivet og privat personer.