Planen inkluderer utslippsanalyser med klimaregnskap både for kommunens virksomhet og for Løten som samfunn. Illustrasjonsbilde (Ricardofoto)Den inneholder tiltaksanalyser og en handlingsplan som gjelder for 2019-2023. 


Hovedmålsetting

Løten kommunes klima- og energiplan 2019 - 2030 har som hovedmålsetting å skulle bidra til å nå de nasjonale og internasjonale målsetningene innen klima og miljø ved å:

 1. Jobbe ambisiøst med reduksjon av klimagassutslipp. Dette skal tydeliggjøres i kommunal planlegging og integreres i alle virksomhetsområder
   
 2. Framstå som et godt eksempel ved å vektlegge klimavennlige løsninger i anskaffelser og drift
   
 3. Tilrettelegge for et klimaeffektivt areal- og transportmønster
   
 4. Være en aktiv pådriver og bidra til en landbruksnæring med minst mulig klimagassutslipp
   
 5. Redusere klimagassutslipp i samfunnet gjennom dialog og tilrettelegging
   
 6. Gjennom langsiktig planlegging ta hensyn til virkningene av fremtidens klimaendringer


>> Her kan du lese klima og energiplanen (høringsutkast)


Fristen for å gi uttalelse utgikk 29. juni 2019