Vedtaket gjelder detaljvarehandel i eksisterende næringsområde N1 på Ånestad, og nytt næringsområde N2 på
Ånestad i kommuneplanens arealdel for Løten 2015 – 2026.

Se kommuneplanens arealdel 2015-2026