Kommuneplanens samfunnsdel er kommunes øverste styringsdokument for ønsket utvikling, og et viktig politisk og administrativt redskap for å møte nye og endrede utfordringer i et langsiktig perspektiv. Gjeldene kommuneplan samfunnsdel ble vedtatt i 2005, og planlegging av ny samfunnsdel er nå i gang. 

Her finner du gjeldende kommuneplan (2005-2016)

Før oppstart av arbeidet med kommuneplanen skal det utarbeides et planprogram, jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 4-1. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet og beskriver planprosessen og problemstillinger som anses som viktige for miljø og samfunn. I planprogrammet skal det synliggjøres hvilke medvirkningsprosesser det legges opp til i arbeidet med kommuneplanen. Planprogrammet er ikke en detaljert prosjektplan, men en agenda for det arbeidet som kommer.

Bilde fra Lund skole`s sommeravslutning

Dette planprogrammet omhandler kommuneplanens samfunnsdel og kan ses på som en «plan for planen». Det handler om hvilke utfordringer og muligheter kommunen står ovenfor – og hvordan vi tenker å jobbe videre med dette i den nye kommuneplanens samfunnsdel.

Løten kommune ønsker med dette å invitere offentlige instanser, nabokommuner og øvrige høringsinstanser til å komme med uttalelser til programforslaget.

Aktuelle dokumenter

Nedenfor finner du planprogrammet, saksframlegg og Formanskapets vedtak ved å klikke på teksten/lenken: