- Vi ønsker å bruke gjestebud-modellen som regjeringen beskriver på sine nettsider, sier rådmann Tollef Imsdalen. 

Gjestebud-modellen går ut på at utvalgte gjestebud-verter inviterer noen fra sitt nettverk hjem til seg og så diskuterer denne gruppen på inntil åtte personer utvalgte tema eller spørsmålstillinger.

Hovedgrunnen til at vi prøver denne modellen er at vi ønsker og nå folk vi ellers ikke når. Helt vanlige folk. Det er ikke alle som kommer, eller sier meningene sine, i folkemøter. Nå kan de i trygge ramme være med å påvirke samfunnsutviklingen i egen kommune, sier Imsdalen.
 

Samfunnsplanen er delt inn i tre fokusområder: 

  • Kommunen som samfunnsutvikler
  • Løten for barn og unge – oppvekst og utvikling
  • Helse og livskvalitet

Gjestebudene blir utfordret på gitte temaer innenfor hvert av disse områdene. Hvert gjestebud får kun ett tema, men det blir flere gjestebud innenfor samme tema. Totalt planlegges det mer enn 20 gjestebud. Gjestebudene gjennomføres uten at noen fra kommunen deltar, men vertene får en kurv med kaffe og andre godsaker med seg, samt penn og papir for kreativ drodling.

Vil du ha gjestebud? Rådmannens ledergruppe inviterer deg til å delta! Foto: Merete M. Netteland

Bildet: Vil du ha gjestebud? Rådmannens ledergruppe inviterer deg til å delta! Fra venstre Inger Torun Holmgren (oppvekst), Yngvar Pederstad (Lokalsamfunn), Arne Jørstad (Velferd), og Bente Hagen (Kultur, infromasjon og service) og rådmann Tollef Imsdalen foran. Foto: Merete M. Netteland

Rådmannen og hans ledergruppe oppfordrer nå folk til å melde seg som gjestebudverter. Alle kan melde seg, men det er ikke garantert at alle blir plukket ut.

- Vi må ha noen demografiske kriterier innenfor de ulike temaene, f.eks. bør de som mener noe om skole gjerne være i relevant aldergruppe, sier Imsdalen.

Interesserte kan ta kontakt med kommunen pr telefon eller e-post.

Imsdalen beskriver kommuneplanens samfunnsdel som kommunens viktigste styringsverktøy og alle kommunale planers «mor». Planen har varighet fram til 2030 og staker ut kursen for kommunens prioriteringer.


Fakta om kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og skal inneholde mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

En kommuneplan er kommunens overordnede plan jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 11. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens verktøy for helhetlig planlegging. Gjennom arbeidet med kommuneplanenes samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen og synliggjøre de strategiske valg kommunen tar. Spesielt viktig er dette for sentrale samfunnsforhold som folkehelse, barn og unge, integrering, næringspolitikk m.m. Samfunnsdelen skal gi overordnede mål og føringer for utviklingen av kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede plandokumentet som skal ligge til grunn for både arealdelen, virksomhetsplanene og øvrige planer i kommunen.

Vil du være med?

Send en epost til virksomhetsleder for kultur, informasjon og service, Bente Hagen bente.hagen@loten.kommune.no 
Eller kontakt henne på tlf 922 12 894