Løten kommune har en rik og mangfoldig kulturhistorie. Denne historien skal nå systematiseres og nedfelles i en kulturminneplan, og kommunen ønsker dine innspill i arbeidet.

Kulturminnevern har fram til 2015 inngått som en del av kommunens kulturplan. Formannskapet vedtok 30. september 2015 å igangsette revidering av kulturplanen og at kulturminnevern skulle skilles ut i en egen plan. Planprogrammet ble vedtatt lagt ut på høring 1. februar 2017, og høringsperioden var 13. februar til 27. mars 2017.

Utarbeidelse av kommunedelplaner er et tidkrevende arbeid som forutsetter bred involvering. Det ble avholdt en oppstartskonferanse for planarbeidet 20. april 2017 kl. 13.30 – 16.30 i Løten kino. Det vil videre bli arrangert temasamlinger rundt om i kommunen i 2017 og 2018. Løten kommune oppfordrer alle til å delta på disse samlingene, og til å følge vår facebookside Kulturminneplanen: Je kjæm fra Løten for mer informasjon om planarbeidet og for muligheten til å komme med innspill og ideer.


Målsettinger med planen:

Kommunedelplanen har følgende målsettinger:
Etablere en oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i Løten kommune

 • Det skal utarbeides et register som skal gi oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen. Det skal gjøres en vurdering av objektenes verdi som kulturminne. Registeret skal danne grunnlag for utarbeidelse av en kulturminneplan.
 • Planarbeidet og det endelige plandokumentet skal bidra til å øke kulturminnekompetansen i kommuneadministrasjonen og brukes i formidlingen til kommunens innbyggere.


Et verktøy for videre arbeid med kulturminner

Planen skal være et verktøy for håndtering av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven og annen kommunal forvaltning

 • Det skal utarbeides hensiktsmessige bestemmelser/retningslinjer for saksbehandlingen. 
 • Planen skal gi større forutsigbarhet for eiere av eldre hus og anlegg.


Omdømmebygging

Planen skal bidra til omdømmebygging og profilering og kulturminner skal kunne gi grunnlag for næringsutvikling og verdiskapning:

 • Reiselivsbedrifter skal kunne dra nytte av planen.
 • Gårdsturisme, lokal matproduksjon mm skal kunne relateres til kulturminner.
 • Planen skal motivere for rehabilitering og gjenbruk av gamle bygg og anlegg.

 

Planen skal egne seg til formidling

 • Planen skal presenteres i en form som gjør den egnet for formidling.
 • Planen skal bidra til å øke kunnskapen om lokalhistorien i kommunen.
 • Planen skal bidra til å skape tilhørighet, identitet, stolthet og ansvarsfølelse.
 • Planen skal kunne brukes i kultur- og skolesammenheng – opplevelser og undervisning.
 • Planen skal gi grunnlag for «vern gjennom bruk» av kulturminnene.


Hovedtemaer

For å nå målsettingene foreslås det at planen deles inn i hovedtemaer med kulturminner knyttet til:

Tettsteder
Forutsetninger for tettstedsutvikling, gatestruktur, friområder, boliger, handelsvirksomhet, administrasjon, øvrig næringsliv, forenings- og kulturliv.

Naturressurser med vek på landbruket
Forhistoriske jordbruks- og fangstminner, gårdstun og enkeltbygninger, jordbrukslandskap, skogbruksminner, setring i skog- og fjellområder, sosial lagdeling.

Ferdsel og kommunikasjon
Veger og bruer, skysstasjoner, jernbane, ferdsel, turisme og reiseliv.

Industri og håndverk/tekniske kulturminner
Fabrikker, verksteder og møller, dammer og kanaler.

Andre viktige kulturminner
Skolevesen, religiøst liv (kirker og bedehus), forsamlingslokaler/grendehus, krig og militærvesen. Objekter knyttet til kjente personer.


Se også aktuelle dokumenter og lenker:
Planprogram kulturminnevern 2019 – 2023 finner du her.
Saksfremlegg til Formannskapets sak 6/17 finner du her.

Følg Kulturminneplanen:Je kjæm fra Løten på facebook her.