Legatene i Løten har vært under omdanning. De senere årene har det vært så små midler i legatene at det med få unntak ikke har vært midler til utdeling. 

Kontaktperson for legatene i Løten

Økonomisjef Petter Skåret, tlf. 62 56 40 56/ 99 09 59 92
epost: petter.skaret@loten.kommune.no 

Løten kommune bestyrer Samlet legat for Løten (se under) og Eva og Mentz Høiåsens legat.

Eva og Mentz Høiåsens legat

>> Her kan du lese mer om Eva og Mentz Høiåsens legat

 

Flere legater i Løten kommune har blitt slått sammen, slik at det blir mer midler til disposisjon/ utdeling. 
Etter Stiftelsestilsynets godkjenning er nå sammenslåingen av flere legater vedtatt.

Det nye legatet bærer navnet "Samlet legat for Løten" og er slått sammen av "Tora og Emil Hovin og Helene Hansens legat", "Lars Hansens legat for "Lars Hansens legat for Løiten prestegjeld", "Transport- og turlegatet",  "Andreas Moløkkens legat", "Sosialvesenets legat", "Legatet Johan Thoruds minne" og "Legat for ungdom under utdanning".

 

Samlet legat for Løten

Vedtekter for samlet legat for Løten

Organisasjonsnummer 919 534 451

Oppdatert 28. september 2017

>> Søknadsskjema 
 

1. Legatets navn

Legatet bærer navnet Samlet legat for Løten, og er kommet i stand ved sammenslåing av følgende legater:

  1. Tora og Emil Hovin og Helene Hansens legat
  2. Lars Hansens legat for Løiten prestegjeld
  3. Transport- og turlegatet, Andreas Moløkkens legat
  4. Sosialvesenets legat
  5. Legatet Johan Thoruds minne
  6. Legat for ungdom under utdanning


2. Styret

Styret består av fem personer, den som til enhver tid er valgt til eller fungerer som: 
- Ordfører i Løten
- Sogneprest i Løten
- Leder for Løten helsetun
- Rektor ved Løten ungdomsskole
- En representant oppnevnt av styret i Løten handikaplag

Styret er vedtaksført når minst tre medlemmer er til stede.
 

3. Legatets kapital

Den bundne grunnkapitalen er ved opprettelsen kr 2 455 115,94. 

Legatets likvide midler skal anbringes i bank.Legatets grunnkapital er uangripelig.10 % av netto avkastning skal hvert år tillegges grunnkapitalen.Hvis legatets avkastning ikke blir brukt et år, kan denne tillegges legatets frie kapital.Eventuelle overførte midler fordeles uavhengig av tidligere års tildeling etter pkt. 5.
 

4. Øvrige eiendeler

I tillegg til likvide midler består legatets kapital også av - 10 – ti – Orkla ASA-A-aksjer.


5. Utdeling av midler

Avkastningen skal dekke legatets utgifter.  Etter at disse utgiftene er dekket, kan legatstyret foreta utdeling av midler.

Midlene skal deles ut slik:

25% av avkastningen skal deles ut til personer som er økonomisk eller helsemessig vanskeligstilte. Søkerne skal ha bostedsadresse i Løten kommune.

65% av avkastningen skal benyttes til transport av pasienter og beboere ved Løten Helsetun. Som transport forstås transportmidler, daglig transport, dagsturer, ferieopplegg, syketransport m.v.

10% av avkastningen skal deles ut til ungdom i Løten som holder på med utdanning etter videregående skole. Stipendet tildeles studerende ungdom som tar høyere utdanning på høyskole- eller universitetsnivå i inn- eller utland.
Søker som tidligere er tildelt stipend, skal prioriteres etter søkere som ikke tidligere er tildelt stipend. En og samme student kan maksimalt tildeles stipend tre ganger.
 

6. Rutiner for utdeling av midler

Avkastningen deles ut etter følgende rutiner:

Utlysing skjer innen 1. september, med søknadsfrist 1. oktober.
Utdeling av midler skal skje innen 1. desember.

Søknadsskjema med vedlegg skal legges til grunn for behandlingen av søknadene.
 

7. Regnskapsførsel m.v.

Rådmannen stiller forretningsfører til disposisjon for legatet. 
Revidert regnskap skal hvert år legges fram for styret. 
Regnskapet skal være revidert av godkjent revisor. 

 

8. Vedtektsendringer

Styret kan med alminnelig flertall endre vedtektene og for øvrig vedta omdanning etter reglene om omdanning i stiftelseslovens kapittel 6. Styrets vedtak skal godkjennes av Stiftelsestilsynet etter reglene i stiftelsesloven."

***

Søknadsskjema 

Her finner du søknadsskjema som skal benyttes i forbindelse med søknad til Samlet legat for Løten:

Link til søknadsskjema:

>> Søknadsskjema Samlet legat for Løten (word)

>> Søknadsskjema Samlet legat for Løten (pdf)