Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov det. Reformen handler også om samspillet mellom pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenestene: At pårørende kan bidra uten å bli utslitt, og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

 

Slik gjennomføres reformen i Løten

Hovedfokus i reformen er kvalitet, trygghet og verdighet, og Laila Jenssveen forteller at det er flere innsatsområder det skal jobbes med i forbindelse med reformen: Et aldersvennlig samfunn, Aktivitet og fellesskap, Mat og måltider, Helsehjelp og Sammenheng i tjenestene. Det blir fokus på ett område hvert halvår i perioden, fram til 2023.

I tillegg skal vi være bevisste på helheten og at disse områdene skal bli en del av de tjenestene vi gir til brukerne våre. Derfor blir dette en del av tilbudene både innen både sykehjem og hjemmebaserte tjenester, forteller Laila. I tillegg vil vi også jobbe på tvers i organisasjonen og samarbeide med flere enheter. 

Se også:


Iverksatt våren 2021

-Vi er allerede i gang, og har jobbet med aktivitet og fellesskap nå det første halvåret. Hjemmeboende eldre ble invitert på middag på Nærstasjonen, og på Helsetunet har Motiview sykkel og VR-briller blitt tatt i bruk. Innendørs. Løten Røde Kors tilbyr sykkelturer utendørs. Vi ser at disse aktivitetene er med på å bidra til større fellesskap, og har også planer om flere typer aktiviteter, som både involverer møte mellom flere aldersgrupper og generasjoner, møteplasser rundt hagearbeid eller måltider.

Samarbeider med flere

Mye av dette skjer med midler fra Statsforvalterens tilskuddsordninger, og ikke minst med innsats fra frivillige! Samarbeidet med Venne- og pårørendeforeningen, Frivilligsentralen, Røde Kors og VilMer betyr mye for oss og brukerne våre!

Vi gleder oss også til flere generasjonsmøter med barnehager, og skoler/sfo. I «Leve Hele Livet-kassa» finnes noe for å aktivisere både små og store.

Når vi kommer til flere møteplasser i uterommet vil vi etterspørre innsats fra frivillige og lokalt næringsliv. Vi har planer om både flere benker og evt. maling av disse, to paviljonger og å lage en sti i hagen på skjermet enhet.

Vi skal også delta i prosjektet om «Forhåndssamtaler» med økt brukermedvirkning som mål, og vi viderefører vår deltakelse i Etikknettverket for helse- og omsorgstjenester i Innlandet. Den røde tråden i alt dette arbeidet er Leve Hele Livet –reformen.

Et demensvennlig samfunn er et aldersvennlig samfunn, og et aldersvennlig samfunn er et godt samfunn for alle. I Løten skal man leve hele livet!

Prosjektleder for dette arbeidet i Løten er fagutviklingssykepleier Laila Jenssveen.

Reformen har en tidsperiode fremt til 2023. Den skal politisk forankres i alle kommuner i landet. Den 24.03.21 vedtok kommunestyret Løtens plan for Leve Hele Livet.