Løten kommune skal sørge for at alle som bor eller oppholder seg i kommunen får nødvendig helsehjelp.
Med nødvendig helsehjelp menes blant annet at alle som søker om en tjeneste vil få sin søknad individuelt behandlet.
Våre tjenester skal ytes etter beste effektive omsorgsnivå, BEON1- prinsippet.

Løten kommune har som mål at tjenestene skal ytes med stor vekt på de forholdene som er viktige for den enkelte brukeren.
Det betyr stikkordsmessig at følgende hensyn alltid skal styre utøvelsen av tjenestene: Forutsigbarhet, medvirkning, respekt og verdighet, avklarte forventninger, trygghet, informasjon og kommunikasjon.

(Fra Helse og omsorgsplan)