Se mer om kulturminner her:


Kulturminneplan (2019-2025)Illustrasjonsbilde fra Klevfos (foto: Steffen Laursen)

Klæpa bruk

Kulturguiden

Rokoruinen

Skjold forsamlingslokale

Steinringen på Veen

Tidslinje

Klevfos Industrimuseum


Spennende kulturhistorie

Løten har mange flotte og interessante kulturminner!
Det er mange spennende historier til landskapet rundt oss, og kulturminnene er spor etter noen av dem.

Kommunen er blant annet kjent for sine mange gravhauger, og har i tillegg store utmarksområder der blant annet kullgroper og fangstgroper forteller om tidligere tiders storproduksjon av jern og dyrehuder.


Industriell historie

Løten har også ei industriell historie: Ved forrige århundre-skifte var Ådalsbruk (med Klevfos og Aadals Brug) det største industristedet i innlandet mellom Kristiania og Trondheim. I dag kan du besøke Klevfos Industrimuseum og Løiten Brænderi for å få innblikk i den produksjonen som foregikk på disse fabrikkene.

Løten kirke stammer fra tidlig middelalder, og på Rokoberget ligger ruinene etter nok en middelalderkirke.

Også andre deler av bebyggelsen i Løten kan være vel verdt å se nærmere på: Her finnes det mange hus med lang og interessant historie. Løten stasjon og Ådalsbruk stasjon er to eksempler, likeså de fredede bygningene på Løkja gård.