En fritidskontakt skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid, for eksempel sosialt samvær og deltakelse i ulike fritidsaktiviteter. Fritidskontakten vil kunne være en brobygger ut i andre tilbud. Fritidskontakt skal ikke bistå i dagligdagse gjøremål eller oppgaver som faller inn under praktisk bistand i hjemmet. Det er gratis å motta fritidskontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Ønsker du å jobbe som fritidskontakt?

Vi er i stadig behov for nye fritidskontakter. Du trenger ingen spesiell faglig bakgrunn, opplæring og oppfølgning vil bli gitt fra kommunen. Du bør være sosialt engasjert og like å finne på aktiviteter og finner glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for brukeren, er det en stor fordel at du kan binde deg over en lengre periode.  Du må være fylt 18 år. Det er en fordel med førerkort, da de fleste oppdrag krever det.  De som søker vil bli kontaktet for informasjon og intervju.


Hvem kan få fritidskontakt?

Dette støttetiltaket gjelder for personer og familier som har behov for dette på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sosiale problemer. Herunder kommer blant annet rusmisbrukere, fremmedkulturelle og personer med psykiske lidelser. Søkeren mangler ofte et naturlig nettverk.

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.


For de som trenger bistand kan Løten kommune tilby:

  • Individuell fritidskontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon    


Gjeldende lover og regelverk

Fritidskontakt gis etter lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd, punkt 6 bokstav b.
Vilkår i pasientrettighetsloven § 2-1 a om "Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste" må være oppfylt. Det vil si at helsehjelpen må være nødvendig.


Kontaktpersoner i kommunen:

Barn og unge under 18 år:
Barn, ungdom og familie-tjenesten v/konsulent for barn med bistandsbehov:


For voksne over 18 år:
Hjemmebaserte tjenester v/konsulent for voksne med bistandsbehov: