Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Offentlig ettersyn:

Her kan du se alle dokumenter i saken til Formannskapet 27. november 
 

Ønsker du å gi uttalelse til Formannskapets innstilling?

Frist for innspill:
Uttalelse må være mottatt innen kl. 15.00 torsdag 12. desember.
De kan sendes til post@loten.kommune.no eller til postboks 113, 2341 Løten.

Budsjett med økonomiplan behandles i kommunestyret fredag 13. desember. 

 

Formannskapets behandlet rådmannens forslag til budsjett i sitt møte den 27. november, og gjorde følgende vedtak: 
 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret:

(Last opp som egen fil)

Formannskapets vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2020 slik det framgår av budsjettskjema 1A bevilgningsoversikt drift og 1B bevilgninger drift, jf. forskriftens §5-4.
   
 2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investering, jf. forskriftens §5-5.
   
 3. Kommunestyret vedtar rammen for nye låneopptak i 2020 på maksimalt 38 980 000 kroner til finansiering av investeringene, slik det framgår av hovedoversikt investeringsbudsjett 2020 – 2023.
   
 4. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån innenfor den vedtatte lånerammen og til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon innenfor kommunestyrets rammeforutsetninger.
   
 5. De kommunale gebyrene og betalingssatsene vedtas slik det framgår av regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser for 2020.
   
 6. For beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2020 overfor den som plikter å betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven, settes skattøret til 11,10 prosent. Dersom stortinget vedtar en endring i det maksimale kommunale skattøret, endres kommunens satser tilsvarende.
   
 7. Rådmannens forslag til innsparingstiltak med vedtatte endringer vedtas slik de fremkommer i vedlegget «Innsparingstiltak Løten 2020».

  Vedtatte endringer:

  Endre punktet «Sommerstengt barnehage i 4 uker» til: «Stengt barnehage 3 uker, derav 2 uker om sommeren og 1 uke i forbindelse med jul». Innsparing kr 50 000,- mindre.

  Endre tekst: punktet «slå sammen klasser» til «slå sammen klasser innad på samme skole»
   
 8. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2-4, jf. Løten kommunes vedtekter fastsatt i K-sak 6/13, kreves det eiendomsskatt som følger for skatteåret 2020:

  a) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen.
  b) Skattesatsen settes til 4,75 promille. For produksjonsutstyr og installasjoner/telenett på 4,75 promille. Skattegrunnlaget for produksjonsutstyr og installasjoner/telenett reduseres i tråd med fastsatt overgangsregel med to syvendedeler i 2020.
  c) Bunnfradraget settes til kroner 0 for bolig- og fritidseiendommer (jf. esktl. § 11).
  d) Eiendommer som omfattes av eiendomsskatteloven § 7a ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
  e) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt.

  Det foretas en kontorjustering på 10% av gjeldende takster i 2020 jf. Eiendomsskatteloven § 8 A-

  Konsekvenser av endringer i punkt b og c er redusert mindreforbruk i budsjettet med ca kr 500 000,-.
   
 9. Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2020 – 2023 vedtas slik det framgår av bevilgningsoversikt drift (1A) og bevilgninger drift (1B) og bevilgningsoversikt investering (2A) og hovedoversikt investeringsbudsjett 2020 – 2023.
  Planen legger grunnlaget for rullering av økonomiplanen.
   
 10. Utviklingsområder

  - Utrede muligheter for å øke antall lærlinger til 10 innen 2023.
  - Rådmannen ser på muligheter for å kunne være en aktiv pådriver for bredbånd i hele kommunen, inkludert Helsetunet og andre institusjoner for brukere og ansatte.
  - Utrede muligheter for salg av kommunale boliger. Legge til rette slik at de som leier kan ha mulighet til å kjøpe boligen.
  - Utrede muligheten for likt læreverk og kommunikasjonsverktøy på alle skolene i Løten.
  - Rådmannen inviterer nabokommuner med på å se på en etablering av interkommunalt samarbeid på barneverntjenesten, med Løten kommune som vertskommune.
  -Rådmannen inviterer samarbeidspartnere vist i punkt 7 i budsjettdokumentet på å effektivisere i likhet med egne virksomheter i Løten kommune
  - Utrede en annen måte å finansiere spesialundervisning og gjesteelever på
  - Utrede mulighet for fritidskort og utstyrsbod for barn og unge i kommunen.(Kultur, idrett, frivillighet).
  - Statusrapport Virksomhetsgjennomgang 2020. Løten kommune har iverksatt en virksomhetsgjennomgang. Formannskapsmøte 8. mai 2019, saksnummer 19/495.

  - Ber om en statusrapport, hva har skjedd i prosessen. I følge 2. tertial 2019, overforbruk 15,3 millioner, mye kan ikke ha skjedd.
  - Vi må se på virksomhetsgjennomgang for de fem etatene innen: Velferd, Oppvekst, Stab, Plan og Kultur. Hvilke mulige effektiviseringstiltak.

  Rådmannen bes om å utrede fjerning av barnetrygd som en del av grunnlaget for sosialhjelp. Dette som del av forberedelse til budsjettprosess for 2021 og bes legges fram i forbindelse med framleggelsen av 1. tertial 2020.


Formannskapets behandling:

Det ble omdelt oppdatert investeringsoversikt og økonomioversikter.
I punkt 3 i rådmannens innstilling ble maksimalt låneopptak endret til 38 980 000.


Repr Else Bjørke (SP) fremmet følgende 2 forslag til punkt 7:

a) Endre punktet «Sommerstengt barnehage i 4 uker» til: Stengt barnehage 3 uker, derav 2 uker om sommeren og 1 uke i forbindelse med jul. Innsparing kr 50 000,-.
Sum innsparingstiltak blir da kr 50 000,-


b) Endre tekst: punktet «slå sammen klasser» til «slå sammen klasser innad på samme skole»


Repr Jørn Arild Flatha (AP) fremmet følgende 2 forslag til punkt 7:

c) Liste innsparingstiltak – endringsforslag: Endringer i Leirskoleopphold ut over det lovpålagte strykes.

d) Liste innsparingstiltak – endringsforslag: 1 SFO holdes åpen hele sommeren.Repr Anne Karin Torp Adolfsen (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt (inn som nr.8, med forskyving av øvrige punkter, hvis vedtatt):

Kommunestyret forutsetter at justeringer i interkommunale samarbeid og andre selskaper med budsjettrammer for 2020 som gir budsjettmessige konsekvenser, kommer til ny politisk behandling så snart det er hensiktsmessig.


Repr Christen Engeloug (SP) fremmet følgende forslag: til nytt punkt 8 b):

Skattesatsen settes til 4,75 promille. For produksjonsutstyr og installasjoner/telenett på 4,75 promille. Skattegrunnlaget for produksjonsutstyr og installasjoner/telenett reduseres i tråd med fastsatt overgangsregel med to syvendedeler i 2020.


Repr Christen Engeloug (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 8 c):

Bunnfradraget settes til 0 kroner for bolig- og fritidseiendommer (jf.esktl. § 11) for 2020.


Repr Christen Engeloug (SP) fremmet følgende tilleggsforslag

Konsekvenser er redusert mindreforbruk i budsjettet med ca kr 500 000,-.

Repr Else Bjørke (SP) fremmet følgende forslag til punkt 10 Utviklingsområde:

A: Utrede muligheter for å øke antall lærlinger til 10 innen 2023.


Repr Else Bjørke (SP) fremmet følgende forslag til punkt 10 Utviklingsområde:

B: Rådmannen ser på muligheter for å kunne være en aktiv pådriver for bredbånd i hele kommunen, inkludert Helsetunet og andre institusjoner for brukere og ansatte.


Repr Christen Engeloug (SP) fremmet følgende forslag til punkt 10 Utviklingsområde:

C: Utrede muligheter for salg av kommunale boliger. Legge til rette slik at de som leier kan ha mulighet til å kjøpe boligen.


Repr Ingrid Lekve (SP) fremmet følgende forslag til punkt 10 Utviklingsområde:

D: Utrede muligheten for likt læreverk og kommunikasjonsverktøy på alle skolene i Løten.


Repr Else Bjørke (SP) fremmet følgende forslag til punkt 10 Utviklingsområde:

E: Rådmannen inviterer nabokommuner med på å se på en etablering av interkommunalt samarbeid på barneverntjenesten, med Løten kommune som vertskommune.


Repr Else Bjørke (SP) fremmet følgende forslag til punkt 10 Utviklingsområde:

F: Rådmannen inviterer samarbeidspartnere vist i punkt 7 i budsjettdokumentet på å effektivisere i likhet med egne virksomheter i Løten kommune.


Repr Ingrid Lekve (SP) fremmet følgende forslag til punkt 10 Utviklingsområde:

G: Utrede en annen måte å finansiere spesialundervisning og gjesteelever på.


Repr Bjørg M. Busterud (SP) fremmet følgende forslag til punkt 10 Utviklingsområde:

H: Utrede mulighet for fritidskort og utstyrsbod for barn og unge i kommunen.(Kultur, idrett, frivillighet).


Repr Erik Reiersen (H) fremmet følgende forslag til punkt 10 Utviklingsområde:

I: Statusrapport Virksomhetsgjennomgang 2020:
Løten kommune har iverksatt en virksomhetsgjennomgang. Formannskapsmøte 8. mai 2019, saksnummer 19/495.
- Ber om en statusrapport, hva har skjedd i prosessen. I følge 2. tertial 2019, overforbruk 15,3 millioner, mye kan ikke ha skjedd.
- Vi må se på virksomhetsgjennomgang for de fem etatene innen: velferd, Oppvekst, Stab, Plan og Kultur. Hvilke mulige effektiviseringstiltak.


Repr Jon Lurås (MDG) fremmet følgende forslag til punkt 10 Utviklingsområde:

J: Rådmannen bes om å utrede fjerning av barnetrygd som en del av grunnlaget for sosialhjelp. Dette som del av forberedelse til budsjettprosess for 2021 og bes legges fram i forbindelse med framleggelsen av 1. tertial 2020.


Repr Anne Karin Torp Adolfsen (AP) fremmet følgende forslag til punkt 10 Utviklingsområde:

K: Rådmannen utarbeider et notat om IKA Øst IKS. Notatet skal gjøre rede for leveranse overfor Løten kommune hittil i samarbeidet, forventet leveranse av tjenester for framtida, hvilke målsettinger selskapet har framover, kostnadsutvikling i selskapet fra etablering til nå og analyse av framtidig kostnader ut fra virksomhetsstrategier og målsettinger. Det bes om at rådmannen i tillegg gjør rede for om det er andre som kan levere tilsvarende tjenester Løten har behov for – og til hvilken pris.


Votering:

Punktvis votering

Samlet votering punkt 1 - 6: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.


Punkt 7:

a) Forslaget fra repr Else Bjørke (SP) ble enstemmig vedtatt

b) Forslaget fra repr Else Bjørke (SP) ble enstemmig vedtatt

c) Forslaget fra repr Jørn Arild Flatha (AP) falt med 4 mot 5 stemmer.

Følgende 5 stemte mot: Marte Larsen Tønseth (SP), Christen Engeloug (SP),
Else Bjørke (SP), Bjørg M. Busterud (SP), Ingrid Lekve (SP)

d) Forslaget fra repr Jørn Arild Flatha (AP) falt med 4 mot 5 stemmer.
Følgende 5 stemte mot: Marte Larsen Tønseth (SP), Christen Engeloug (SP),
Else Bjørke (SP), Bjørg M. Busterud (SP), Ingrid Lekve (SP)

Rådmannens forslag til punkt 7, med vedtatte endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra repr Anne Karin Torp Adolfsen (AP) til nytt punkt 8 falt med 3 mot 6 stemmer. Følgende 6 stemte mot: Marte Larsen Tønseth (SP), Christen Engeloug (SP), Else Bjørke (SP), Bjørg M. Busterud (SP), Ingrid Lekve (SP), Erik Reiersen (H)


Punkt 8:

a) Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

b) Det ble stemt alternativt over Rådmannens forslag til vedtak punkt 8b og forslaget fra repr Christen Engeloug (SP). Forslaget fra repr Christen Engeloug (SP) ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer .
Følgende 6 stemte for forslaget: Marte Larsen Tønseth (SP), Christen Engeloug (SP), Else Bjørke (SP), Bjørg M. Busterud (SP), Ingrid Lekve (SP),Erik Reiersen (H).

c) Det ble stemt alternativt over Rådmannens forslag til vedtak punkt 8c og forslaget fra repr Christen Engeloug (SP). Forslaget fra repr Christen Engeloug (SP) ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer .
Følgende 6 stemte for forlaget: Marte Larsen Tønseth (SP), Christen Engeloug (SP), Else Bjørke (SP), Bjørg M. Busterud (SP), Ingrid Lekve (SP), Erik Reiersen (H).
Tilleggsforslaget fra repr Christen Engeloug (SP) ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

d) og e) samlet votering. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Siste avsnitt av punkt 8: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.


Punkt 9:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.


Punkt 10: Utviklingsområder

A: Forslaget fra repr Else Bjørke (SP) ble enstemmig vedtatt
B: Forslaget fra repr Else Bjørke (SP) ble enstemmig vedtatt
C: Forslaget fra repr Christen Engeloug (SP) ble enstemmig vedtatt
D: Forslaget fra repr Ingrid Lekve (SP) ble enstemmig vedtatt
E: Forslaget fra repr Else Bjørke (SP) ble enstemmig vedtatt
F: Forslaget fra repr Else Bjørke (SP) ble enstemmig vedtatt
G: Forslaget fra repr Ingrid Lekve (SP) ble enstemmig vedtatt
H: Forslaget fra repr Bjørg M. Busterud (SP) ble enstemmig vedtatt
I: Forslaget fra repr Erik Reiersen (H) ble enstemmig vedtatt
J: Forslaget fra repr Jon Lurås (MDG) ble enstemmig vedtatt
K: Forslaget fra repr Anne Karin Torp Adolfsen (AP) falt med 4 mot 5 stemmer.
Følgende 5 stemte mot:Marte Larsen Tønseth (SP), Christen Engeloug (SP),
Else Bjørke (SP), Bjørg M. Busterud (SP), Ingrid Lekve (SP)