Løtens næringskontakt

Hamarregionen Utvikling er vårt kontaktpunkt for deg som har spørsmål knyttet til næringsetableringer, næringstomter og liknende. 

Løten kommune deltar i det interkommunale næringssamarbeidet i Hamarregionen Utvikling (HrU) sammen med Hamar og Stange kommune.
Selskapet er finansiert av tilskudd fra kommunene, medlemsavgift for de deltakende bedriftene og av prosjektmidler som kommer fra oppdragsgivere/kunder som kjøper tjenester. Hamarregionen Utvikling ledes av et styre. Næringslivet er også representert i selskapet.

Kontakt i Hamarregionen Utvikling 

Løtens næringskontakt i Hamarregionen Utvikling er: Berte Sollerud Helgestad, tlf. 995 12 512, berte@hamarregionen.net 

Hamarregionen Utvikling og reiseliv:
post@hamarregionen.net / 468 88 0008 80 00
Adresse: Grønnegata 85, 2317 Hamar (Park) 
http://www.hamarregionen.net/

Hamarregionen Utvikling (HRU) er et interkommunalt utviklingsselskap for kommunene Hamar, Stange og Løten.

HRU har ansvaret for veiledning og støtte til næringslivet, spesielt i forhold til tilgjengelige støtteordninger og virkemidler. HRU sitt mandat er å jobbe for økt konkurransekraft og en mer dynamisk næringsutvikling i regionen.

HRU er sekretariatet for Hamarregionen Næringsforening, en som en medlemsbasert næringsforening som arrangerer møteplasser, seminarer og andre tiltak av betydning for enkeltaktører og næringslivet totalt sett.

Ta kontakt med med HRU om du ønsker å etablere næring, finne næringstomter og liknende i Løten.


HRU jobber etter disse målsettingene

Hamarregionen Utviklings formål er å skape mer ”trøkk” i næringsutviklingen i Hamarregionen gjennom å:

  • Skape et aktivt og kompetanserikt miljø for næringsutvikling
  • Bistå i utvikling av regionens næringsliv og næringsklynger
  • Stimulere til nyetableringer, nyskaping og vekst i bedrifter, med særlig vekt på ungt entreprenørskap
  • Markedsføre Hamarregionen som Innlandshovedstad overfor næringsliv, offentlige institusjoner og samfunnet for øvrig
  • Utvikle regionens infrastruktur; veg, jernbane, nett/bredbånd Logo Hamarregionen
  • Bidra til stimulering og utvikling av unike forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljøer
  • Profilere og markedsføre regionen som en enestående bo-, arbeids-, lærings- og næringsregion

HRU skal være et idèskapende, initiativtakende og koordinerende organ og fungere som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet i regionen.
Videre skal HRU fremme samarbeidet mellom de lokale og regionale næringsutviklingsaktører og ulike næringsinteresser i regionen.

Det er et mål at Hamarregionen evner å tiltrekke seg nye innbyggere for vekst og utvikling i regionen. Hamarregionen vil være en motor for vekst også i andre deler av innlandet. Det er viktig å begrense fraflytting fra regionen og utkantstrøkene, samt få til at dette området avlaster storbyen, utvikler gode næringsklynger og er attraktivt for innflyttere.

Se også


Se deres arrangementer her

 Følg på FacebookFølg Hamarregionen utvikling på Facebook