Mange har behov for å gjøre tiltak på landbrukseiendommen og ønsker endringer, og det kan være greit å ta en telefon til landbrukskontoret for å sjekke ut hvordan saken skal behandles. Nedenfor er det noen eksempler på tiltak og hva som må gjøres før man starter opp:

  • Hvis du vil dyrke opp nye arealer til jordbruksformål, må du søke kommunen om nydyrking.
  • Hvis du ønsker å gjøre tiltak i en vegetasjonssone, så må det trolig søkes om tillatelse til å gjennomføre – ta kontakt med landbrukskontoret.
  • Dersom du ønsker å selge jord eller annet areal som tilhører landbrukseiendommen din, må du søke kommunen om deling.
  • Hvis du vil kjøpe tilleggsjord til landbrukseiendommen din, må du søke kommunen om konsesjon.
  • Dersom du planlegger å bruke jordbruksareal til annet enn jordbruksproduksjon, må du søke kommunen om omdisponering av dette arealet.
  • Dersom du ønsker å føre opp bygg på jordbruksareal, må du sjekke med kommunen om du trenger samtykke til omdisponering, og eventuelt tillatelser etter plan- og bygningsloven.
  • Dersom du skal bygge landbruksvei, må du søke om tillatelse til dette og få skriftlig godkjenning fra kommunen før du setter i gang med arbeidet.