Hedmarken landbrukskontor er førstelinje for BU-midlene innen landbruk som administreres av Innovasjon Norge Innlandet.

Tradisjonelt landbruk

Støtte til investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. 

Søknaden må inneholde:

 • Godkjent kostnadsoverslag
 • Driftsplan/driftsbudsjett
 • Næringsoppgave og skattemelding for de 2 siste årene
 • Tegninger (plan, snitt og fasade)
 • Prosjektbeskrivelse

Les mer om tilskuddene og finn søknadsskjema her

Sluttutbetaling må inneholde:

 • Utfylt utbetalingsanmodning
 • Kostnadssammendrag som er attestert av regnskapsfører
 • Evt. ferdigattest fra kommunen
 • Egeninnsats vurderes til 350 kr timen. Det er egne satser for bruk av egne maskiner. For ENK, ANS og DA er det kun egeninnsats fra innehaver, deltakere og ektefelle/samboer som kan fakturere

Det kan gis tilskudd på inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag, eller maks 2 millioner kroner. Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort.Ordningen har løpende søknadsfrist. 

Bioenergi

Innovasjon Norge har ansvaret for denne ordningen. 

Tilleggsnæring

Ønsker du å videreutvikle en tilleggsnæring på gården? Vi kan hjelpe deg med å søke om tilskudd og lån.

Det kan gis finansiering til eiere av landbrukseiendom eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendom. Det gis også støtte til mindre næringsmiddelbedrifter som samarbeider med primærprodusenter.

Krav til søker:

 • Den nye næringen skal ha basis i eiendommens ressurser.
 • Eier/bruker/ektefelle/samboer eller fremtidig eier kan søke.

Det kan gis tilskudd til:

 • Idéavklaring og etableringsfasen: Du kan få tilskudd til å forberede den planlagte virksomheten på 75 % av godkjent kostnadsoverslag.
 • Investering: Tilskudd kan gis med inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Tilskuddet kan gis til investeringer i forbindelse med bygg, faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter.
 • Bedriftsutvikling: Tilskudd kan gis med inntil 50 % av godkjente kostnader. Omfatter produktutvikling, kompetanseoppbygging, nettverksbygging, testsalg markedsundersøkelser og markedsføring av nye produkter.
 • Det er løpende søknadsfrist. Prioriterte områder for støtte er Inn på Tunet, lokalmat og landbruksbasert reiseliv og opplevelser.

Les mer om tilskuddene og finn søknadsskjema her

Fornybar energi i landbruket

Hvis du har planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi gis det tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak. I denne ordningen er ikke landbrukskontoret førsteinstans, her må det tas direkte kontakt med Innovasjon Norge.

Les mer om tilskuddene og finn søknadsskjema her