I tillegg inneholder den tiltaksanalyser og en egen handlingsplan som gjelder for 2019-2023.  Her er det blant annet vedtatt at klimaregnskap for kommunen skal utarbeides årlig.

Illustrasjonsbilde fra Løten (Foto: Ricardofoto)


Les planen her:

 

Hovedmål

Hovedmålsettingen i planen er at Løten kommune skal bidra til å nå de nasjonale og internasjonale målsetningene innen klima ved å:

 1. Jobbe ambisiøst med reduksjon av klimagassutslipp.
  Dette skal tydeliggjøres i kommunal 
  planlegging og integreres i alle virksomhetsområder
   
 2. Framstå som et godt eksempel ved å vektlegge klimavennlige løsninger i anskaffelser og drift
   
 3. Tilrettelegge for et klimaeffektivt areal- og transportmønster
   
 4. Være en aktiv pådriver og bidra til en landbruksnæring med minst mulig klimagassutslipp
   
 5. Redusere klimagassutslipp i samfunnet gjennom dialog og tilrettelegging
   
 6. Gjennom langsiktig planlegging ta hensyn til virkningene av fremtidens klimaendringer


Den vedtatte kommunedelplanen for klima og energi med dens målsettinger og tilhørende handlingsplan er nå et bindende fundament for all planlegging og virksomhet i kommunen.

Illustrasjonsbilde klima- og energiplan (foto: Ricardofoto)
Illustrasjonsbilde klima- og energiplan (foto: Ricardofoto)