Hovedoppgavene er oppfølging av forurensningssaker, stimulering til friluftsliv, klimaarbeid, viltforvaltning, fiskeforvaltning, vassdragsovervåkning og kartlegging av biologisk mangfold.


Miljørådgiver i Løten kommune

Sigrun Skjelseth, tlf. 93 84 62 74 
Epost: sigrun.skjelseth@loten.kommune.no


Fallvilt:

Alle som kjører på dyr langs vegene har plikt til å melde fra om dette!
Ved påkjørsler av dyr langs veg og jernbane i Løten kommune skal følgende telefonnummer benyttes:

  • Politiet: Tlf. 02800

  • Fallviltgruppa: Tlf. 948 87 550.


Forurensning

  • Akutt forurensning: Kontakt Brannvesenet: 110
     

Båndtvang


Mange muligheter i naturen

Løten har mye vakker natur, med store skogområder, fine små innsjøer/tjern og Hedmarksvidda. Vi har 3 Korpreiretnaturvernområder, av disse er 2 lokalisert i Løten fjellet og ett i østre del av Rokosjøen. Turområder som spesielt bør fremheves er Mosjømarka og Budor området, her er det mange fine turmuligheter både sommer og vinter.
Korpreiret i Løtenfjellet er en sjelden perle, hvor elva har gravd seg ned i berget, med flere fosser langs Øksna.

Kommunen har rikelige bestander av elg, rådyr og bever. Mjøsørreten går opp i våre største elver for å gyte og edelkrepsen trives i Rokosjøen og Svartelva etter flere år med kalking.

Utfordringer innen miljøvern i tiden fremover er utbygging i fjellet, for høye verdier av fosfor og tarmbakterier i våre største vassdrag, forsøpling av naturen og beiteskader på furuskogen fra elg.


Informasjon om verdifulle naturtyper 

Det er gjort omfattende kartlegging av naturtyper, og dette finner du nå på nett! Det er viktig å ha oversikt over spesielt verdifulle naturområder, og i Løten er det registrert 143 slike!

Kommunen har et viktig ansvar både i nasjonal og internasjonal sammenheng i å ta vare på slike naturverdier, og av de 143 registrerte slike områder er 13 av dem klassifisert i høyeste viktighetskategori (A). Informasjonen vi her har er avgjørende for en god naturforvaltning - og den er nå offentliggjort i den nasjonale Naturbase.


Naturtype

En naturtype defineres av artene og miljøfaktorene som virker der. Eksempler på naturtyper som er kartlagt som særlig verdifulle er enkelte dammer, spesielle typer myr, viktige bekkedrag og store, gamle trær. Løten har i nasjonal sammenheng et særlig ansvar for å ta vare på gammel barskog og rik sumpskog, samt kulturpregede arealer som slåttemark og naturbeitemarker.


Skogen på Gitvola

Verdifulle områder med gammel granskog finner en blant annet i Gitvola- området. Denne skogen huser mange ulike sjeldne og truede arter, deriblant den sterkt truede lavarten huldrestry (rødlistekategori EN).
Huldrestry er utryddet i hele Europa sør for Skandinavia og vest for Uralfjellene, men finnes nå enkelte steder i Nord-Amerika og i Midt-Skandinavia.

Sparsommelige forekomster av huldrestry (rødlistekategori EN) finnes fortsatt i områdene med gammelskog ved Gitvola.


Sjølisjøen og sør for Rokosjøen

I Løten finnes også flere områder med rik gransumpskog- heriblant ved Sjølisjøen, langs elven Terninga og i skogområdet sør for Rokosjøen. Denne naturtypen kjennetegnes ved at grunnvannet går helt eller nesten helt opp til markoverflaten, noe som gir grunnlag for et særegent og spesielt rikt artsmangfold. Blant annet den unnselige, men sårbare planten myrstjerneblom (rødlistekategori VU) vokser i slike områder i Løten.  Denne arten trues av grøfting/ drenering, oppdyrking, regulering av vasskanter og nye veianlegg.

Intakte slåtte- og naturbeitemarker er i sterkt nedgang på landsbasis som følge av endrede driftsformer i landbruket. I Løten er det registrert fire slike slåttemarker, alle i området sør for Rokosjøen.
Slåttemarker har status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven, og det betyr at de har en egen forskrift knyttet til seg som gir spesielle føringer for at de skal tas vare på.

Bakkesøte (Gentianella campestris) har rødlistestatus som nær truet (NT). Denne vokser i slåttemarka på Solberg nedre.


Se områdene og naturtypene i Naturbase:

Informasjon om alle de registrerte naturområdene i Løten finnes nå i Naturbase. Kartleggingene ble gjort i løpet av sommersesongene i 2013 og 2014. Her vises også avgrensingene i digitale kart.