Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Naturforvaltning

Hovedoppgavene er oppfølging av forurensningssaker, stimulering til friluftsliv, klimaarbeid, viltforvaltning, fiskeforvaltning, vassdragsovervåkning og kartlegging av biologisk mangfold.
I Løten kommune jobber miljørådgiveren med dette fagområdet i 50 % av stillingen. Administrativt ligger miljøvern under virksomhetsområdet Teknisk forvaltning (kontor i rådhuset Tingberg).


Kontaktinfo:

Miljøvernkonsulent: Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46.
Epost: sigrun.skjelseth@loten.kommune.no


Fallvilt:

Alle som kjører på dyr langs vegene har plikt til å melde fra om dette!
Ved påkjørsler av dyr langs veg og jernbane i Løten kommune skal følgende telefonnummer benyttes:

 • Politiet: 02800

 • Fallviltgruppa: Tlf. 948 87 550.


Forurensning

 • Akutt forurensning: Brannvesenet: 110

Løten kommune er en landbruks-kommune i Hedmark fylke med et areal på 369 km2. Av dette utgjør 279 km2Flekkmarihånd. Kllikk her for større bildeskog, 29 km2 er myr og fjell, og 6 km2 er ferskvann. Til sammen blir dette 85 % med utmark. Det resterende arealet er fordelt på 48 km2 dyrket mark og 7 km2 tettsteder. Vi har et typisk innlandsklima, med kalde vintre og relativt lite nedbør om sommeren.

Miljøvern går ut på å sikre et godt livsgrunnlag for alle levende vesener, herunder planter, sopp, insekter, dyr og mennesker.

Løten har mye vakker natur, med store skogområder, fine små innsjøer/tjern og Hedmarksvidda. Vi har 3 Korpreiretnaturvernområder, av disse er 2 lokalisert i Løten fjellet og ett i østre del av Rokosjøen. Turområder som spesielt bør fremheves er Mosjømarka og Budor området, her er det mange fine turmuligheter både sommer og vinter.
Korpreiret i Løtenfjellet er en sjelden perle, hvor elva har gravd seg ned i berget, med flere fosser langs Øksna.

Kommunen har rikelige bestander av elg, rådyr og bever. Mjøsørreten går opp i våre største elver for å gyte og edelkrepsen trives i Rokosjøen og Svartelva etter flere år med kalking.

Utfordringer innen miljøvern i tiden fremover er utbygging i fjellet, for høye verdier av fosfor og tarmbakterier i våre største vassdrag, forsøpling av naturen og beiteskader på furusken fra elg.

 

 

 

Sist endret: 27.03.2017
|
|
|
 • Hageavfall skal leveres på egne mottak. Foto: Sirkula

  Ikke kast hageavfall eller potteplanter i naturen!

  Løten kommune støtter Sirkula IKS sin oppfordring om å ikke spre slike skadegjørere i naturen - det kan føre til store skader på skog og mark

 • Felt elg

  Tillatt med bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt

  Lov om jakt og fangst (viltloven) ble endret 1.juni 2014, jf Prop. 161L og Innst. 113L (2013-2014). Det er nå tillatt å bruke kunstig lys til - ettersøk av påskutt hjortevilt, og motorbåt til å hente skadeskutt sjøfugl.

 • Ta vare på artsmangfoldet i naturen!

  Erik Solheim har sendt ut 430 ulike postkort, ett til hver av landets ordførere. Kortene viser bilde av en art han ønsker kommunen skal ta spesielt godt vare på. Ordfører oppfordrer Løtens innbyggere til å bidra til å verne om truede planter, og spesielt Smalfrøstjerne, som miljøvernministeren ber Løtensokningene passe spesielt på