Hovedoppgavene er oppfølging av forurensningssaker, stimulering til friluftsliv, klimaarbeid, viltforvaltning, fiskeforvaltning, vassdragsovervåkning og kartlegging av biologisk mangfold.

Kontaktinfo:

Miljøvernkonsulent: Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46.
Epost: sigrun.skjelseth@loten.kommune.no


Fallvilt:

Alle som kjører på dyr langs vegene har plikt til å melde fra om dette!
Ved påkjørsler av dyr langs veg og jernbane i Løten kommune skal følgende telefonnummer benyttes:

  • Politiet: 02800

  • Fallviltgruppa: Tlf. 948 87 550.


Forurensning

  • Akutt forurensning: Brannvesenet: 110

Løten kommune er en landbruks-kommune i Hedmark fylke med et areal på 369 km2. Av dette utgjør 279 km2Flekkmarihånd. Kllikk her for større bildeskog, 29 km2 er myr og fjell, og 6 km2 er ferskvann. Til sammen blir dette 85 % med utmark. Det resterende arealet er fordelt på 48 km2 dyrket mark og 7 km2 tettsteder. Vi har et typisk innlandsklima, med kalde vintre og relativt lite nedbør om sommeren.

Miljøvern går ut på å sikre et godt livsgrunnlag for alle levende vesener, herunder planter, sopp, insekter, dyr og mennesker.

Løten har mye vakker natur, med store skogområder, fine små innsjøer/tjern og Hedmarksvidda. Vi har 3 Korpreiretnaturvernområder, av disse er 2 lokalisert i Løten fjellet og ett i østre del av Rokosjøen. Turområder som spesielt bør fremheves er Mosjømarka og Budor området, her er det mange fine turmuligheter både sommer og vinter.
Korpreiret i Løtenfjellet er en sjelden perle, hvor elva har gravd seg ned i berget, med flere fosser langs Øksna.

Kommunen har rikelige bestander av elg, rådyr og bever. Mjøsørreten går opp i våre største elver for å gyte og edelkrepsen trives i Rokosjøen og Svartelva etter flere år med kalking.

Utfordringer innen miljøvern i tiden fremover er utbygging i fjellet, for høye verdier av fosfor og tarmbakterier i våre største vassdrag, forsøpling av naturen og beiteskader på furusken fra elg.