Hovedoppgavene er oppfølging av forurensningssaker, stimulering til friluftsliv, klimaarbeid, viltforvaltning, fiskeforvaltning, vassdragsovervåkning og kartlegging av biologisk mangfold.

Kontaktinfo:

Miljøvernkonsulent: Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46.
Epost: sigrun.skjelseth@loten.kommune.no


Fallvilt:

Alle som kjører på dyr langs vegene har plikt til å melde fra om dette!
Ved påkjørsler av dyr langs veg og jernbane i Løten kommune skal følgende telefonnummer benyttes:

  • Politiet: Tlf. 02800

  • Fallviltgruppa: Tlf. 948 87 550.


Forurensning

  • Akutt forurensning: Kontakt Brannvesenet: 110

Løten kommune er en landbruks-kommune i Hedmark fylke med et areal på 369 km2. Av dette utgjør 279 km2skog, 29 km2 er myr og fjell, og 6 km2 er ferskvann. Til sammen blir dette 85 % med utmark. Det resterende arealet er fordelt på 48 km2 dyrket mark og 7 km2 tettsteder. Vi har et typisk innlandsklima, med kalde vintre og relativt lite nedbør om sommeren.

Miljøvern går ut på å sikre et godt livsgrunnlag for alle levende vesener, herunder planter, sopp, insekter, dyr og mennesker.


Båndtvang

(Oppdatert 22. august 2018)

Den ordinære båndtvangtida for hunder i følge nasjonal Lov om hundehold (Hundeloven)  er nå over. Løten kommune har pt. ingen lokale bestemmelser ut over dette.

Men vi minner om den generelle aktsomhetsplikten jf. § 3: "En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser" og at det fortsatt er en del dyr ute på beite i utmark.  


Mange muligheter i Løten-naturen

Løten har mye vakker natur, med store skogområder, fine små innsjøer/tjern og Hedmarksvidda. Vi har 3 Korpreiretnaturvernområder, av disse er 2 lokalisert i Løten fjellet og ett i østre del av Rokosjøen. Turområder som spesielt bør fremheves er Mosjømarka og Budor området, her er det mange fine turmuligheter både sommer og vinter.
Korpreiret i Løtenfjellet er en sjelden perle, hvor elva har gravd seg ned i berget, med flere fosser langs Øksna.

Kommunen har rikelige bestander av elg, rådyr og bever. Mjøsørreten går opp i våre største elver for å gyte og edelkrepsen trives i Rokosjøen og Svartelva etter flere år med kalking.

Utfordringer innen miljøvern i tiden fremover er utbygging i fjellet, for høye verdier av fosfor og tarmbakterier i våre største vassdrag, forsøpling av naturen og beiteskader på furuskogen fra elg.