Løten kommune vil i løpet av badesesongen følge opp med å ta flere vannprøver, og vi gir fortløpende informasjon om resultater fra disse. 

E. coli-bakterier er tarmbakterier fra mennesker eller varmblodige dyr. Disse kan ikke formere seg ute i naturen og overlever der kun kort tid. Intestinale enterokokker (IE) er også tarmbakterier, men disse er av en type som overlever lenger i vann enn koliforme bakerier og viser at virus kan være tilstede i vannet. Et visst innhold av slike bakterier i vann- og vassdrag er helt naturlig, men et svært høyt innhold av disse organismene i badevann kan være sykdomsfremkallende.

Måleparameterne er (pr. 100 ml) og følgende grenseverdier er fastsatt av Folkehelseinstituttet:

GOD: Lavere enn 100
MINDRE GOD: Mellom 100 og 1000
IKKE AKSEPTABEL: Over 1000

Badeplassene ble sjekket kvelden 15. juni

Badevannet viser følgende resultat:

Haverbekkvika, sandstrand ved bekkeutløp:
E. coli: God (3)
IE: God (2)

Haverbekkvika ved brygge:
E. coli: God (3)
IE: God (<1)

Koiedalen, Budor:
E.coli: God (1)
IE: God (3)

Se oversikt over badeplasser i Løten her