Hvis du er bekymret for hvordan et barn har det, og vil melde fra til barnevernet, kan du ta kontakt med barneverntjenesten i kontorets arbeidstid. Utenom barneverntjenestens arbeidstid kan du ta kontakt med Barnevernvakta.

Du kan henvende deg direkte, skriftlig og telefon.

Er du bekymret for et/ flere barn?

Da kan du melde ifra til barneverntjenesten i Løten kommune. 
Fyll ut det skjema som gjelder for deg; 


Er du privatperson?

>> Fyll ut bekymringsmelding


Er du offentlig ansatt?

>> Fyll ut bekymringsmelding for offentlig ansatt


Bekymringsmeldingen sendes i posten til:

Barneverntjenesten i Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten.

Se mer her:

>> Melde sak

>> Barneverntjenesten i Løten
 

Gangen i en barnevernsak

Når barnevernet mottar en bekymringsmelding for et barn, registreres denne ved at det opprettes en sak. Meldingen skal gjennomgås og vurderes av barnevernet innen en uke. Dette skjer ved at barnevernet vurderer innholdet i meldingen og henter eventuelt inn flere opplysninger i saken.

Utfallet av vurderingen kan bli:

Meldingen henlegges uten videre tiltak og slettes etter ett år.

Meldingen henlegges og det gis tilbud om råd og veiledning

Meldingen følges opp med en videre undersøkelse

Hvis barnet er i fare eller i en akuttsituasjon, og ikke kan trygges i hjemmet, fattes det et midlertidig vedtak om plassering av barnet utenfor hjemmet. Det foretas da en nærmere undersøkelse av barnets situasjon i etterkant av plasseringen.

Dersom det er behov for videre undersøkelse starter denne med at det gjennomføres et møte hvor barnevernet sammen med familien, andre som står barnet/ungdommen nær, og eventuell annen melder, gjennomgår innholdet i meldingen, og sammen vurderer barnets situasjon.

Videre i undersøkelsesperioden foretar barnevernet en eller flere samtaler med foreldre og barnet/ungdommen for å få bedre kjennskap til situasjonen. I tillegg kan de innhente opplysninger fra andre. Disse opplysningene skal som hovedregel innhentes med foreldrenes samtykke.

Dersom foreldrene ikke samtykker og det foreligger grunn til å tro at barnet blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, mishandling eller har alvorlige atferdsvansker, kan opplysninger innhentes fra andre, uavhengig av foreldrenes samtykke.

Undersøkelsen avsluttes med en rapport og en konklusjon, og kan ha følgende utfall: Saken henlegges.

Foreldrene eller barnet/ungdommen mottar råd og veiledning, uten at det opprettes en barnevernsak

Det fattes vedtak etter barnevernloven om frivillige hjelpetiltak og det lages en tidsavgrenset tiltaksplan som beskriver målet med hjelpetiltakene.

Aktuelle hjelpetiltak kan for eksempel være: Foreldreveiledning, miljøterapeut i hjemmet, tilsyn i hjemmet, tiltak rettet direkte mot barnet som for eksempel  tilrettelagt fritid, plass i barnehage eller kortvarig plassering i fosterhjem eller institusjon.

Dersom det ikke er mulig å gi barnet/ungdommen forsvarlig hjelp hjemme hos foreldrene kan barnevernet fremme forslag om at barnet flyttes ut av hjemmet. Ansvaret for den daglige omsorgen flyttes da til en annen familie (fosterhjem) eller til en barneverninstitusjon. Forslaget må fremmes for Fylkesnemnda.

Alle forslag til tiltak uten foreldrenes samtykke, eksempel tilsyn i hjemmet, flytting av barnet/ungdommen skal alltid behandles av Fylkesnemnda, som er en egen rettslignende instans for behandling av tvanggsaker. Alle foreldre har krav på fri rettshjelp med advokatbistand i slike saker. Etter behandling i Fylkesnemnda kan saken ankes videre for domstolene.