Løten kommune er lokal matrikkelmyndighet og har ansvaret for oppdatering av eiendomsdata, adresser og bygninger. Du kan bestille oppmåling av din eiendom her. Bestill oppmåling via skjema rekvisisjon oppmålingsforretning:

Benytt skjema:

Rekvisisjon oppmålingsforretning (PDF, 1MB)


Vedlegg som må følge søknaden: 

  • Kart som viser areal/ aktuell grense
Slik tar du ut kart-utskrift

Gå inn på kartportalen vår og søk opp aktuell adresse. Trykk på utskrift-ikon til venstre og velg format/ størrelse på utskriften du ønsker.

Send skjema via sikker digital post her, eller i posten til Løten kommune, Postboks 113, 2340 Løten. 

Slik gjøres en oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning gjøres både i forbindelse med etablering av ny eiendom og for å konstatere eksisterende grenser.

Oppmålingssaker starter alltid ved at eier/ hjemmelshaver (den som grunnboka utpeker) bestiller en oppmålingsforretning. Opplysningene sjekkes mot grunnboka.

Etablering av ny eiendom

Saken sjekkes deretter mot gjeldende planer som er vedtatt, i all hovedsak arealdelen av kommuneplanen. Hvis omsøkte areal av rekvirerende eiendom ligger i et LNFR område skal landbruksmyndighetene uttale seg i saken i form av et vedtak. Hvis landbruksmyndighetenes vedtak er negativt avsluttes saken. Klagebehandling skjer i henhold til jordlovens bestemmelser.

Ved positivt vedtak fra landbruksmyndighetene kommer saken til plan og bygningsmyndigheten som saksbehandler saken i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Krav til vei, vann, avløp må tilfredsstilles. Hvis saken gjelder en omdisponering fra LNF til boligformål oppfattes saken som en dispensasjon og behandles i h.h.t plan- og bygningslovens kap 19. Dispensasjoner skal høres i forhold til statlige fagmyndigheter slik som Fylkeskommunen, Fylkesmann, Statens vegvesen mv. Slike saker er krevende tidsmessig og søker bør beregne god tid. Utfallet i slike saker er uvisst. En eventuell klagebehandling skjer i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Endelig vedtak sendes rekvirent og samtidig starter saken i forhold til matrikkelloven.

Ved positivt vedtak innkaller landmåler partene til en oppmålingsforretning hvor grensene for den nye eiendommen fastsettes. Partene undertegner i protokollen og ved sin underskrift godkjennes tomtas grenser. På bakgrunn av oppmålingsforretningen blir de nye grensene målt, tomta blir beregnet og det utstedes en melding som tinglyses. Ved etablering av nye grenser som krever tillatelse fra offentlig myndighet har landmåler en sentral rolle. Landmåler opptrer på vegne av jordlovmyndigheten og bygningsmyndigheten og kan i praksis ta beslutning på utformingen av den nye eiendommen. Produktet fra oppmålingsforretningen er et matrikkelbrev som sendes rekvirent. Etter at saken er ferdig utstedes faktura i h.h.t gebyrregulativet.

Oppmålingsforretning over eksisterende grenser

Oppmålingsforretning over eksisterende grenser hvor det er en tvist mellom to eller flere naboer har en spesiell rutine. Grunneier har ansvaret for sine grenser og kan når som helst inngå avtaler med sine naboer om å endre dette. Hva som er etablering av ny grense eller rekonstruksjon av en gammel grense kan være en vanskelig avveining. Landmåler har i utgangspunktet ingen myndighet til å avgjøre grensetvister. I slike tilfeller må landmåler megle partene til enighet som bekreftes ved en skriftlig avtale i oppmålingsforretningsprotokollen. Hvis ikke enighet oppnås har landmåler / matrikkelmyndighet ingen mulighet for videre prosess. Om noen av partene ønsker å løse saken må de selv bringe den videre til rettsapparatet ved stevning for de ordinære domstolene.

Innløsning av festetomter

I den seinere tida har innløsning av tomtefester økt betydelig i volum som følge av statens salg til de enkelte boligeiere. I prinsippet er dette oppmålingsforretning hvor Staten v / Opplysningsvesenets Fond og Statskog SF er rekvirent. Formålet er å omgjøre tidligere festede tomter til eide tomter. I praksis skjer dette ved at rekvisisjonene saksbehandles i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser hvor det utstedes et delingsvedtak. På bakgrunn av dette gjennomføres oppmålingsforretning på ordinær måte slik som beskrevet under ”etablering av ny eiendom”.