Eiendomsskatten kan i medhold av eigedomsskattelova §28, i særskilte tilfeller nedsettes eller ettergis etter søknad. Nedsettelsen eller ettergivelse av eiendomsskatt kan kun innvilges dersom spesielle grunner gjør at det vil være svært urimelig å kreve søkeren for eiendomsskatt.

Skattepliktig kan for eksempel ha kommet i økonomiske vanskeligheter, fordi hun/han har lavere inntekt på grunn av sykdom, og hun/han ikke har formue for å møte motgangen med. Inntekten må være lavere på grunn av sykdommen og for det andre ikke være formuende som eiendomsskatten kan betales med. Merk at bolig regnes som formue. Andre eksempel kan være betalingsvansker på grunn av ulykker, varig invaliditet eller lignende.

Ved behandling av søknaden foretas en individuell og konkret vurdering av søkerens behov for nedsettelse eller ettergivelse. Følgende faktorer skal tas med i vurderingen: Inntekter, bankinnskudd, aksjer/fond, andre eiendommer, annen formue, gjeld, andre eiere, eiendommens verdi.

Skatteyter har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Vilkåret for nedsettelse eller ettergivelse er at innkrevingen av eiendomsskatten vil virke "særs urimelig"

Dette er et strengt vilkår og er bare aktuelt rent unntaksvis. Endelig vedtak behandles av formannskapet.