Formannskapet i Løten har vedtatt å legge reguleringsplan for Heggvin Næringspark ut til offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter et areal på ca. 810 dekar langs grensen mot Hamar, mellom gårdene Jevnaker/Sveen Vestre og Heggvin avfallsplass. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringstomter.

Du finner plandokumentene i vårt planregister Arealplaner:

Her kan du se dokumentene i saken

Planen har plan-ID 165.

Frist for å uttale seg er 20. august 2022

Har du synspunkter eller innspill til planforslaget, send det skriftlig til oss på en av følgende måter:

Har du spørsmål til planforslaget, kontakt saksbehandler: