Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nybygg for publikumsmottak, formidling og drift, sikre bevaring og utvikling av Klevfos industrimuseum, samt utrede mulige parkeringsløsninger.

Formål

Aktuelle arealformål er kulturinstitusjon (museum, galleri), blå/grønnstruktur, park, friområde, turdrag, parkering, veg, gang og sykkelveg, avkjørsel og ev bolig. Endelig planavgrensning blir avklart som del av arbeidet.

Se mer på arealplan-siden vår her 

Forslagsstiller er Anno museum.

Har du innspill?

Innspill sendes innen 18.09.2022 til:
Spor Arkitekter v/ Aashild Mariussen
 aashild.mariussen@spor.no