Formannskapet i Løten vedtok i møte 21. desember 2022 å legge reguleringsplan for Stasjonsvegen 7 og 9 ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med blokkbebyggelse med boliger, forretning og kontorlokaler i Løten sentrum.

Det er tiltenkt to nye bygninger på inntil 3 og 4 etasjer hvor den ene blokka vil romme lokaler for forretning- og kontor, mens den andre blokka skal avsettes
til bolig og romme ca. 20 nye boenheter. 

Se plandokumenter i arealplaner.no
Planen har plan-ID: 169

Frist for å uttale seg er 10. februar 2023

Har du synspunkter eller innspill til planforslaget, send det skriftlig til oss på en av følgende måter:. 

For mer informasjon kontakt:
Planrådgiver
Sigurd Dæhli
62 56 40 44
Sigurd.Daehli@loten.kommune.no