Kommunens planer:


Overordnede planer:

 • Kommuneplanens arealdel 2015-2026: Last ned (1,1 mb) / Last ned (7,3 mb) 

 • Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030: Last ned
   

Velferd

 • Handlingsplan mot barnefattigdom i Løten kommune 2015-2019: Last ned

 • Boligsosial handlingsplan 2015-2025: Last ned

 • Føringer for folkehelsearbeidet 2016-2026: Last ned

 • Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2016-2020: Last ned

 • Helse og omsorgsplan 2012-2025: Last ned

 • Delplan demenssykdom 2012-2025: Last ned

 • Rehabiliteringsplan for Løten kommune 2007-2011: Last ned

 • Regional veteranplan for Hedmarken (vedtatt 2019): Last ned

 • Universell utforming – kommunal strategi: Last ned


Oppvekst

 • Strategisk plan for skole og barnehage 2017-2021: Last ned

 • Kommunal leseplan for Løten kommune (2012): Last ned

 • Kompetanseplan for Løtenbarnehagene 2016-2020: Last ned

 • Kvalitetsplan for SFO (2016): Last ned

 

Teknisk, plan, miljø og næring

 • Avfallsplan for husholdningsavfall og husholdningslignende avfall fra næring 2021-2030. Planen gjelder for Hamar, Stange, Ringsaker og Løten kommune : Last ned 

 • Kommunedelplan for klima og energi 2019-2030: Last ned

 • Kommunedelplan for utvikling av Løten sentrum (2011): Last ned
  (Tiltak i kommunedelplanen: Last ned)

 • Trafikksikkerhetsplan (vedtatt 2015): Last ned

 • Vann og avløp – felles kommunedelplan 2014-2023: Last ned

 • Næringsplan 2019-2030: Last ned

* I tillegg kommer en rekke reguleringsplaner som du finner i planinnsyn 


Kultur og kommunikasjon

 • Kulturminneplan for 2019-2025 (kommunedelplan): Last ned

 • Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2020: Last ned

 • Kulturplan (2016-2020): Last ned

 • Kommunikasjonsstrategi (vedtatt 2015): Last ned

 

Stab  

* i tillegg kommer interne planer, beredskapsplaner o.l.


Arealplaner

Arealplaner finner du i Planinnsyn
- benytt søkefeltet i Planinnsyn-løsningen, og søk opp planene/ områdene.


Se alle planer og dokumenter alfabetisk i listen under: