Gjeldende planer for området er "Detaljreguleringsplan for Løten Meieri", sist revidert 05.05.2014. Området har tidligere vært regulert til arealformålene boligbebyggelse, lekeplass, gatetun med parkering og trasé for jernbane.

Planavgrensningen er vist på kartet (kan også ses i kommunens kartløsning).

Planavgrensning

Intensjonen med reguleringsendringen er å omregulere meieribygget til kombinert bolig/tjenesteyting, samt omgjøre regulert riving av tilbygg, slik at det blir inkorporert i ny regulering. Omkringliggende areal omgjøres til formålene gatetun, parkering og renovasjon. Formålet trasé for jernbane videreføres.

Kommunen har besluttet at planen ikke omfattes av forskrift om krav til konsekvensutredninger.

Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte.

Innspill til planarbeidet sendes innen 23.03.20 til;

STUDIONSW
v/Tore Bergh
E-post tb@studionsw.no eller pr post til StudioNSW, Pb. 13, 2301 Hamar
Tlf. 970 54 951