Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste organ i Løten kommune og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret har all myndighet som ikke positivt er lagt til andre kommunale organer.
I tillegg er kommunestyret tillagt øverste tilsynsansvar for den kommunale forvaltning og drift. Kommunestyret velges hvert fjerde år. 


Rådmann

Rådmann Tollef Imsdalen

Øverste administrative leder er rådmann Tollef Imsdalen (bildet)
les mer om rådmann og organisasjonen her


Administrasjon og øvrige ansatte 

handler i tråd med politiske vedtak når de yter sine tjenester. Kommuneorganisasjonen består av flere nivåer og virksomhetsområder. Se organisasjonskartet her.

Kontakt ansatte