Se Organisasjonskart . Alle virksomhetene finner du i menyen til høyre. 


Kommunedirektør

Konstituert kommunedirektør:Kommunalsjef Arne Jørstad

Arne Jørstad, tlf 62 56 40 24/ 934 32 079
E-post: arne.jorstad@loten.kommune.no

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder. Han skal ivareta det samlede ansvar for at kommunens drift er i samsvar med lover, avtaler og politiske vedtak. I tillegg skal driften skjer innenfor de økonomiske rammene som ligger i kommunestyrets budsjettvedtak.

Det er også kommunedirektøren som på vegne av kommunestyret ivaretar det daglige arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Han har også ansvaret for at at alle saker som fremmes til politisk behandling, er tilstrekkelig utredet slik at de politiske beslutningene er basert på objektive fakta og saklige vurderinger. Når de politiske organene har truffet sine vedtak, er kommunedirektøren ansvarlig for å iverksette dem. 

Disse avdelingene/funksjonene ligger direkte under kommunedirektøren: 

Kommunalsjefer

Kommunalsjefene forvalter kommunedirektørens myndighet på sine områder, med de samme fullmaktene, men avgrenset til sine tjenesteområder. De tre kommunalsjefene utgjør kommunedirektørens ledergruppe.


StabssjefStabssjef Tore Edvardsen

Tore Edvardsen, tlf. 62 56 40 26/ 907 71 757
E-post: tore.edvardsen@loten.kommune.no

Ansvarsområder: Stabens støttetjenester; økonomi, IKT, Eiendomsforvaltning, Personal og lønn, Teknisk drift og Renhold.
Link: Staben, økonomi/ Teknisk drift // Renhold // Eiendom // Personal og lønn


Kommunalsjef velferd

Konstituert kommunalsjef: Geir Arne Nilsen, tlf. 909 43 960.
Epost: geir.arne.nilsen@loten.kommue.no

Ansvarsområder: Tjenesteområdet Velferd, det vil si kommunens helse, omsorgs- og sosialtjenester.
Link: Løten helsetun // Hjemmebaserte tjenester // Barn, ungdom og familie // NAV Løten // Legene
 

Kommunalsjef oppvekst 

Konstituert kommunalsjef: Kristian Kjølhamar, Tlf: 62 56 40 27/ 414 42 467
Epost: kristian.kjolhamar@loten.kommune.no

Ansvarsområder:

Skoler og barnehager, SLT, Ungdommens hus, BUK (Barn og unges kommunestyre) og ungdomskontakt
Link: Skolene // barnehagene // Ungdommens hus//  BUK// Ungdomskontakt
 Organisasjonskart 

(Oppdatert per 1. juni 2020.)

Last opp organisasjonskartet som egen fil her (pdf)


Kontakt oss