Se Organisasjonskart . Alle virksomhetene finner du i menyen til høyre. 

Ledergruppa (fra v: Arne Jørstad, May Birgit Kjeverud, Frank Hauge og Tore Edvardsen)Ledergruppa fra v: Arne Jørstad, May Birgit Kjeverud, Frank Hauge og Tore Edvardsen.


Kommunedirektør

Frank Hauge, tlf. 62 56 40 24/ 97 77 88 49
e-post: frank.hauge@loten.kommune.no

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder. Han skal ivareta det samlede ansvar for at kommunens drift er i samsvar med lover, avtaler og politiske vedtak. I tillegg skal driften skjer innenfor de økonomiske rammene som ligger i kommunestyrets budsjettvedtak.

Det er også kommunedirektøren som på vegne av kommunestyret ivaretar det daglige arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Han har også ansvaret for at at alle saker som fremmes til politisk behandling, er tilstrekkelig utredet slik at de politiske beslutningene er basert på objektive fakta og saklige vurderinger. Når de politiske organene har truffet sine vedtak, er kommunedirektøren ansvarlig for å iverksette dem. 

Disse avdelingene/funksjonene ligger direkte under kommunedirektøren: 


KommunalsjeferStabssjef Tore Edvardsen

Kommunalsjefene forvalter kommunedirektørens myndighet på sine områder, med de samme fullmaktene, men avgrenset til sine tjenesteområder. De tre kommunalsjefene utgjør kommunedirektørens ledergruppe.


Stabssjef

Tore Edvardsen, tlf. 62 56 40 26/ 907 71 757
E-post: tore.edvardsen@loten.kommune.no

Ansvarsområder: Stabens støttetjenester; økonomi, IKT, Eiendomsforvaltning, Personal og lønnTeknisk drift og Renhold.Kommunalsjef Arne Jørstad


Kommunalsjef velferd

Arne Jørstad, tlf. 934 32 079
E-post: arne.jorstad@loten.kommune.no


Konstituert kommunalsjef:
Geir- Arne Nilsen, tlf. 62 56 41 99/ 90 94 39 60
E-post: Geir.Arne.Nilsen@loten.kommune.no

 

Ansvarsområder: Tjenesteområdet Velferd, det vil si kommunens helse, omsorgs- og sosialtjenester.
Link: Løten helsetun // Hjemmebaserte tjenester // Barn, ungdom og familie // NAV Løten // LegeneMay Birgit Kjeverud


Kommunalsjef oppvekst 

May Birgit Kjeverud, tlf. 91 52 25 92
Epost: may.birgit.kjeverud@edu.loten.kommune.no 

Ansvarsområder:
Skolenebarnehagene, SLT, Ungdommens hus, BUK (Barn og unges kommunestyre) og Ungdomskontakt

 

 Organisasjonskart 

(Oppdatert per 1. juni 2020.)

Last opp organisasjonskartet som egen fil her (pdf)


Kontakt oss