Se Organisasjonskart . Alle virksomhetene finner du i menyen til høyre. 


KommunedirektørFrank Hauge, kommunedirektør

Frank Hauge, tlf. 62 56 40 24/ 97 77 88 49
e-post: frank.hauge@loten.kommune.no

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder. Han skal ivareta det samlede ansvar for at kommunens drift er i samsvar med lover, avtaler og politiske vedtak. I tillegg skal driften skjer innenfor de økonomiske rammene som ligger i kommunestyrets budsjettvedtak.

Det er også kommunedirektøren som på vegne av kommunestyret ivaretar det daglige arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Han har også ansvaret for at alle saker som fremmes til politisk behandling, er tilstrekkelig utredet slik at de politiske beslutningene er basert på objektive fakta og saklige vurderinger. Når de politiske organene har truffet sine vedtak, er kommunedirektøren ansvarlig for å iverksette dem. 

Disse avdelingene/funksjonene ligger direkte under kommunedirektøren: 


KommunalsjeferTore Edvardsen, Stabssjef

Kommunalsjefene forvalter kommunedirektørens myndighet på sine områder, med de samme fullmaktene, men avgrenset til sine tjenesteområder. De tre kommunalsjefene utgjør kommunedirektørens ledergruppe.


Stabssjef

Tore Edvardsen, tlf. 62 56 40 26/ 90 77 17 57
E-post: tore.edvardsen@loten.kommune.no

Ansvarsområder: Stabens støttetjenester; økonomi, IKT, Eiendomsforvaltning, Personal og lønnTeknisk drift og Renhold.Arne Jørstad, kommunalsjef velferd


Kommunalsjef velferd

Arne Jørstad, tlf. 93 43 20 79
E-post: arne.jorstad@loten.kommune.no

 

Ansvarsområder: Tjenesteområdet Velferd, det vil si kommunens helse, omsorgs- og sosialtjenester.
Link: Løten helsetun // Hjemmebaserte tjenester // Barn, ungdom og familie // NAV Løten // Legene

 


Kommunalsjef oppvekst May Birgit Kjeverud, kommunalsjef oppvekst

May Birgit Kjeverud, tlf. 91 52 25 92
Epost: may.birgit.kjeverud@edu.loten.kommune.no 

Ansvarsområder:
Skolenebarnehagene, SLT, Ungdommens hus, BUK (Barn og unges kommunestyre) og Ungdomskontakt

 

 Organisasjonskart 

Last opp organisasjonskartet som egen fil her (pdf)

Organisasjonskart 2022