Organisasjonskart

Rådmann

Tollef Imsdalen, tlf 62 56 40 24/ 905 24 352 Rådmann Tollef Imsdalen
tollef.imsdalen@loten.kommune.no

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Han skal ivareta det samlede ansvar for at kommunens drift er i samsvar med lover, avtaler og politiske vedtak. I tillegg skal driften skjer innenfor de økonomiske rammene som ligger i kommunestyrets budsjettvedtak.

Det er også rådmannen som på vegne av kommunestyret ivaretar det daglige arbeidsgiveransvaret for de ansatte.
Rådmannen skal videre sørge for at alle saker som fremmes til politisk behandling, er tilstrekkelig utredet slik at de politiske beslutningene er basert på objektive fakta og saklige vurderinger. Når de politiske organene har truffet sine vedtak, er rådmannen ansvarlig for å iverksette dem. Tollef Imsdalen begynte i jobben som rådmann i Løten kommune 1. mars 2011. 

Disse avdelingene/funksjonene ligger direkte under rådmannen: Politisk sekretariat, Plansjef og Teknisk forvaltning og Kultur og kommunikasjon.


Kommunalsjefer

Kommunalsjefene forvalter rådmannens myndighet på sine områder. De har de samme fullmaktene som rådmannen, men avgrenset til sine tjenesteområder. De tre kommunalsjefene utgjør sammen med Rådmannen kommunens ledergruppe.StabssjefStabssjef Tore Edvardsen

Tore Edvardsen, tlf. 62 56 40 26/ 907 71 757
tore.edvardsen@loten.kommune.no

Ansvarsområder: Stabens støttetjenester; økonomi, IKT, Eiendomsforvaltning, Personal og lønn, Teknisk drift og Renhold.

Link: Staben, økonomi/ Teknisk drift /Renhold/ Eiendom/ 
Personal og lønn
 Kommunalsjef velferdKommunalsjef Arne Jørstad

Arne Jørstad, tlf. 934 32 079
arne.jorstad@loten.kommune.no

Ansvarsområder: Tjenesteområdet Velferd, det vil si kommunens helse, omsorgs- og sosialtjenester.

Link: Løten helsetun/ Hjemmebaserte tjenester/ Barn, ungdom og familie/ NAV Løten/ Legene
Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef Inger Torun Holmgren

Inger Torun Holmgren, tlf. 908 10 373
inger.torun.holmgren@loten.kommune.no

Skoler og barnehager, SLT, Ungdommens hus, BUK (Barn og unges kommunestyre) og ungdomskontakt

Link: Skolene / barnehagene / Ungdommens hus/ BUK/ Ungdomskontakt Organisasjonskart 

Se organisasjonskart med navn på ledere her. Oppdatert per 1. juni 2020.

Last opp organisasjonskartet som egen fil her (pdf)


Organisasjonskart (01.06.2020)Kontakt oss