Rådmann

Tollef ImsdalenRådmann Tollef Imsdalen
Telefon: 62 56 40 24/ 905 24 352/ tollef.imsdalen@loten.kommune.no

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Han skal ivareta det samlede ansvar for at kommunens drift er i samsvar med lover, avtaler og politiske vedtak. I tillegg skal driften skjer innenfor de økonomiske rammene som ligger i kommunestyrets budsjettvedtak.

Det er også rådmannen som på vegne av kommunestyret ivaretar det daglige arbeidsgiveransvaret for de ansatte.
Rådmannen skal videre sørge for at alle saker som fremmes til politisk behandling, er tilstrekkelig utredet slik at de politiske beslutningene er basert på objektive fakta og saklige vurderinger. Når de politiske organene har truffet sine vedtak, er rådmannen ansvarlig for å iverksette dem. Tollef Imsdalen begynte i jobben som rådmann i Løten kommune 1. mars 2011. 

Politisk sekretariat, Plansjef med Teknisk forvaltning og Kultur og kommunikasjon ligger direkte under rådmannen. 


Kommunalsjefer

Til å hjelpe seg med denne oppgaven har rådmannen fire kommunalsjefer som hver på sitt område forvalter rådmannens myndighet. De har de samme fullmaktene som rådmannen, men avgrenset til sine tjenesteområder.
De tre kommunalsjefene utgjør sammen med Rådmannen kommunens ledergruppe.StabssjefStabssjef Tore Edvardsen

Tore Edvardsen
Tlf. 62 56 40 26/ 907 71 757/ tore.edvardsen@loten.kommune.no

Ansvarsområder: Stabens støttetjenester; økonomi, IKT, Eiendomsforvaltning, Personal og lønn, Teknisk drift og Renhold.

Link til: Staben/ Teknisk drift/ Personal og lønn

 Kommunalsjef velferdKommunalsjef Arne Jørstad

Arne Jørstad
Tlf. 934 32 079
Epost: arne.jorstad@loten.kommune.no

Ansvarsområder: Tjenesteområdet Velferd, det vil si kommunens helse, omsorgs- og sosialtjenester.

Link til: Løten helsetun/ Hjemmebasert omsorg/ Bolig, rehabilitering og aktivisering/ Helse og familie/ Barnevern/ NAV Løten/ Legene

 

 Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef Inger Torun Holmgren

Inger Torun Holmgren
Tlf. 908 10 373
Epost: inger.torun.holmgren@loten.kommune.no

Ansvarsområder: Skoler og barnehager, SLT, Ungdommens hus, BUK (Barn og unges kommunestyre) og ungdomskontakt

Link til: Skolene / barnehagene / Ungdommens hus/ BUK/ Ungdomskontakt

 

 


Organisasjonskart 

Organisasjonskart med navn på ledere (01.11.2019)

Last opp organisasjonskartet som egen fil her (pdf)


Organisasjonskart

 

Kontakt oss