Formål

Formålet med varslingsrutinen for eksterne varslere er å legge til rette for en trygg og forsvarlig varsling fra personer som ikke er ansatt i Løten kommune og som vil melde ifra om brudd på lover og regler i kommunen. Rutinen inneholder en oversikt over hvordan Løten kommune forholder seg til eksterne varslinger. I tillegg følger skjema for ekstern varsling og skjema for intern oppfølging.


Hvem kan varsle?

Dette kan være varsling fra leverandører, brukere, innbyggere i kommunen og andre.


Hva er varsling, og hva kan det varsles om?

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold, for eksempel der det er brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer. Den som mener det foreligger kritikkverdige forhold i Løten kommune oppfordres til å melde fra. 

Det er viktig å huske på at varsling handler om kritikkverdige forhold. Det vil si at det kritikkverdige forholdet normalt bør ha en viss tyngde og være av en viss offentlig interesse for å falle inn under varslingsreglene. Klage på individuelle vedtak og tjenester er eksempler på forhold som normalt ikke inngår i varslingsordningen. Kritikkverdige forhold kan f.eks. være: 

 • brudd på lover og regler
 • korrupsjon eller andre økonomiske misligheter
 • underslag/tyveri
 • seksuelle overgrep
 • brudd på taushetsplikt/brudd på personopplysningssikkerhet
 • forhold som medfører fare for liv og helse
 • sikkerhetsbrudd
 • rettighetsbrudd
 • maktmisbruk
 • mobbing, krenkelser og trakassering foretatt av ansatte
 • diskriminering foretatt av ansatte
 • brudd på regler om arbeidsmiljø
 • fare for klima og miljø
 • sosial dumping
 • brudd på regler for offentlige anskaffelser
 • ansatte som tar imot upassende gaver eller bonuser
 • ansatte som bryter kommunens etiske regler
 • brudd på etiske standarder det er bred tilslutning til i samfunnet.

Denne listen er ment som veiledning, og er ikke uttømmende. 


Hvordan varsle?

Innbyggere kan varsle via kommunens varslingsskjema eller sende brev til kommunen.

Trykk på teksten for skjema for varsling om kritikkverdige forhold
Last ned skjema:

Varslingen kan rettes anonymt, men Løten kommune oppfordrer til å varsle med navn slik at nødvendige opplysninger kan innhentes i saken. I medhold av lov og forskrift kan kommunen være pålagt å videreformidle varselet i sin originale form. Anonymitet forutsetter derfor at varsleren selv ikke oversender personopplysninger som hun/han ikke selv ønsker skal bli kjent for andre. Anonym varsling vil dessuten være vanskeligere for kommunen å behandle, ettersom det ikke kan følges opp med ytterligere spørsmål til varsleren mv.
Dersom varselet signeres, vil det være mulig å få en tilbakemelding på at varselet er mottatt, og eventuelle tiltak i saken.


Skjema sendes til:

Løten kommune, postboks 113, 2341 Løten eller e-post postmottak@loten.kommune.no


Slik håndterer Løten kommune et eksternt varsel:

 • Den som mottar varselet skal straks informere sin nærmeste leder og varslingssekretariat. Varslingssekretariatet for ekstern varsling består av rådmann, den aktuelle kommunalsjefen, virksomhetsleder Personal/lønn og hovedverneombud. Sekretariatet skal undersøke om forholdet er kritikkverdig, og vurdere alvorlighetsgraden i varselet.
 • Varslingssekretariat, eller personer som blir delegert saken av sekretariatet, gir avsender av varselet en skriftlig tilbakemelding innen 14 dager om at varselet er mottatt og informasjon om videre saksgang. Dersom varsler ikke er anonym, vil varsler få anledning til å komme med utfyllende informasjon til saken. Ved anonym varsling vil det ikke bli gitt en individuell tilbakemelding til varsleren.
 • Varslingssekretariatet beslutter om saken skal utredes, og følger i tilfellet opp behandlingen av varselet og påser at saken blir tilstrekkelig opplyst. Dersom varselet gjelder rådmannen, personer i varslingssekretariatet, kommunens toppledelse eller varselet inneholder kritikkverdige forhold av svært alvorlig grad, benyttes ekstern part som behandler saken for Løten kommune. I alle saker skal det også vurderes om kommunen skal innhente juridisk og sakkyndig bistand i saksbehandlingen. I noen tilfeller kan det også være aktuelt med politianmeldelse.
 • Varsler får korrigerende opplysninger fra sekretariatet eller personer som arbeider med varselet hvis det er nødvendig. Varslingssekretariatet skal så langt det er mulig begrunne avgjørelsen i saken.
 • Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det betyr at taushetsbelagte opplysninger som varslers identitet og opplysninger som kan identifisere varsler som hovedregel er unntatt offentlighet.

 

Behandling av den eller de det varsles om

Den eller de det varsles om skal få informasjon fra varslingssekretariatet så snart som mulig slik at de får anledning til å komme med sin versjon av saken. Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om straks ha beskjed.

Det skal tas hensyn til rettssikkerhet og personvern for den det varsles om. Dette gjelder retten til å bli gjort kjent med påstander rettet mot en selv og mulighet for å imøtegå disse. Normalt vil dette innebære at den eller de det varsles om gis rett til å gjøre seg kjent med et eventuelt skriftlig varsel og tilhørende dokumentasjon.

På undersøkelsesstadiet vil navnet på varsler ikke bli oppgitt til den eller de det varsles om. Det må likevel skje en avveining av om det ut fra personvernhensyn er rimelig å unnta opplysninger fra innsyn, om det er forsvarlig å gjøre det i lys av behovet for å sikre opplysninger i saken og om den det varsles om får ivaretatt sine interesser.

En person det blir varslet mot kan ha krav på å få rede på hvem som er kilden der opplysningene som blir gitt i varselet ikke er entydig og dokumentert på annen måte, og der opplysningene vil bli tillagt en ikke helt ubetydelig vekt ved avgjørelsen.